<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
 

ประวัติตำบลยางคราม

           เป็นคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ในสมัยก่อนที่ชาวบ้านจะมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณนี้  เป็นป่าทึบ มีสระน้ำหรือหนองน้ำขนาดใหญ่อุดมไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารต่าง ๆ เป็นที่อยู่กินของสัตว์นานาชนิด  โดยเฉพาะช้างป่าที่ออกหากินเป็นโขลงใหญ่  ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ ว่า “โต้งจ้างข้าม” (ทุ่งช้างข้าม)  หลังตั้งเป็นหมู่บ้านแล้ว  คนรุ่นหลังจึงเรียกชื่อเพี้ยนไปจากเดิม คือ “ช้างข้าม”  แผลงเป็น “ยางคราม”  ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงทุกวันนี้   

          เทศบาลตำบลยางคราม  ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามเป็นเทศบาลตำบลยางคราม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลยางคราม เมื่อวันที่  27  ตุลาคม   2552  โดยมีเนื้อที่ 78 ตารางกิโลเมตร  หรือ 48,750 ไร่   ที่ตั้งตำบลยางคราม อยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการกิ่งอำเภอดอยหล่อ   ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108   (เชียงใหม่-ฮอด) ระยะทาง   17  กิโลเมตร

*********************************************

คำขวัญประจำตำบลยางคราม

 ลำน้ำหนองเย็น   ไหลผ่าน
 เป็นต๋ำนานชุมชน       มาหลายร้อยปี
 บะแต๋งพริกหนุ่ม        บะเขือส้มรสดี
 ดินแดนถิ่นนี้             คนมีน้ำใจงาม 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549