<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
 

                               วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม


                                      “ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต                 
                                         สร้างสรรค์สังคมการศึกษา
                                         พัฒนาเกษตรอินทรีย์                     
                                         อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

        1.     พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

           2.     ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน  การบริหารจัดการและการรวมกลุ่ม

           3.     อนุรักษ์  พัฒนา  และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

           4.       ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

           5.     สงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม  พร้อมทั้งให้บริการแก่ประชาชนและส่งเสริมสุขภาวะให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีหลักประกันสุขภาพ  สร้างระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ

           6.       ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

           1.     การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรเพียงพอกับความต้องการของชุมชน

           2.     ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน  สามารถบริหารจัดการภายในกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  ดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           3.       มีการอนุรักษ์  พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แ ละระบบนิเวศในชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

           4.     ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วม  ในการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  ศิลป  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

           5.     ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ผู้ด้วยโอกาสได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเหมาะสม  มีระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ

           6.       ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549