<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
สถิติรายได้
 

รายรับจริง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.   2548 -2549

ของเทศบาลตำบลยางคราม

จังหวัดเชียงใหม่

หมวดรายรับ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2548  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549 
1.  รายได้จัดเก็บเอง  
     1.1  รายได้จากภาษีอากร  
             1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                15,338.00                             14,784.00
             2) ภาษีบำรุงท้องที่                                96,853.36                           112,489.77
             3) ภาษีป้าย                                      980.00                                   796.00
             4) อากรฆ่าสัตว์                                  1,390.00                                   170.00
       1.2  รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร  
               1)  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                18,453.00                             47,318.00
               2) รายได้ทรัพย์สิน  (ดอกเบี้ยธนาคาร)                                14,340.32                             40,780.04
               3) รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์                            -                           - 
               4) รายได้เบ็ดเตล็ด                              361,410.00                           218,370.00
               5) รายได้จากทุน                              -                             - 
2.  รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้   อปท.  
     2.1  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (1 ใน 9)                              -                              - 
     2.2  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                          4,877,639.97                        5,616,757.78
     2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร                               -                              - 
     2.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                47,073.74                           163,945.65
     2.5  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน                                 -                               - 
     2.6  ภาษีสุรา                              220,762.24                           490,071.67
     2.7  ภาษีสรรพสามิต                          1,031,676.59                        2,157,540.68
     2.8  ค่าภาคหลวงแร่                                10,081.42                             36,944.44
     2.9  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                24,363.31                             23,730.41
     2.10  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรม                              214,829.00                           302,193.00
     2.11 ค่าทรัพยากรน้ำบาดาล                                  1,020.00                                3,570.00
     2.12  อื่น ๆ                                -                                   175.57
หมวดรายรับ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2548  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549 
3.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
     3.1  เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามภารกิจถ่ายโอนฯ)                          3,789,630.00                        3,547,715.00
     3.2  เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์  
             (1)  อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สปช.                                               -                                              -  
             (2)  อาหารเสริม (นม) ศพด.สังกัด กรม พช.                                               -                                              -  
             (3)  อาหารเสริม (นม) ศพด.สังกัด กรม ศาสนา                                               -                                              -  
             (4)  อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สปช.                                               -                                              -  
             (5)  อาหารกลางวัน ศพด.สังกัด กรม พช.                                               -                                              -  
             (6)  อาหารกลางวัน ศพด.สังกัด กรม ศาสนา                                               -                                              -  
             (7)  ค่าตอบแทน ผดด. พช.                                               -                                              -  
             (8)  ค่าตอบแทน ผดด. กรมศาสนา                                               -                                              -  
             (9)  เงินค่าครองชีพชั่วคราว ผดด. พช.                                               -                                              -  
             (10) เงินค่าครองชีพชั่วคราว ผดด. กรมศาสนา                                               -                                              -  
             (11)  ค่าวัสดุ ศพด. พช.                                               -                                              -  
             (12)  ค่าวัสดุ ศพด. กรมศาสนา                                               -                                              -  
             (13)  ค่าพาหนะ ศพด.พช.                                               -                                              -  
             (14)  ค่าพาหนะ ศพด.กรมศาสนา                                               -                                              -  
             (15)  เงินสมทบประกันสังคม พช.                                               -                                              -  
             (16)  เงินสมทบประกันสังคม กรมศาสนา                                               -                                              -  
             (17)  เบี้ยยังชีพคนชรา                                               -                                              -  
             (18)  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                               -                                              -  
             (19)  เบี้ยยังชีพคนพิการ                                               -                                              -  
             (20)  กิจกรรมกลุ่มสตรี                                               -                                              -  
             (21)  สาธารสุขมูลฐาน  (อสม.)                                               -                                              -  
             (22)  การศึกษา                                               -                                              -  
             (23)  อื่น ๆ                                               -                                              -  
หมวดรายรับ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2548  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549 
      3.3  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                               -                                              -  
             (1)  ประปาหมู่บ้าน                                               -                                              -  
             (2)  กรณีเร่งด่วน  (ปุ๋ย)                                               -    
             (3)  กรณีเร่งด่วน  (ถนน คสม.)                                               -                                              -  
             (4)  ไฟฟ้า                                               -                                              -  
             (5)  พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก                                               -                                              -  
             (6)  ปรับปรุงถนน                                               -    
             (7)  หอกระจายข่าว                                               -                                              -  
             (8)  แก้ปัญหาภัยแล้ง                                               -                                              -  
             (9)  กิจกรรมเด็กและเยาวชน                                               -                                              -  
             (10)  กีฬาเยาวชน                                               -                                              -  
              
   
   
   


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549