<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
 

วิสัยทัศน์

 

สถานีอนามัยบ้านดอนชัย  เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายบนพื้นฐานความพอเพียง

 

 

พันธกิจ

1. บริการด้านสุขภาพแบบผสมผสาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโดยทีมสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชน
4. ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้บริการด้านสุขภาพ
    อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

เป้าหมาย

 

                1.  ประชาชนได้รับบริการจากสถานีอนามัยที่มีคุณภาพ
            2.  สถานีอนามัยสามารถพัฒนาคุณภาพขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
            3.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง
            4.  ประชาชนสามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติสถานีอนามัย
                สถานีอนามัยบ้านดอนชัย  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 มีเนื้อที่  3 ไร่  2 งาน กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุสำนักสงฆ์   ต่อมาได้ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยใหม่และ เปิดให้บริการแก่ประชาชนใน ปี 2537 เป็นต้นมา

 

ทำเลที่ตั้ง
                สถานีอนามัยบ้านดอนชัยอยู่ทางทิศเหนือของกิ่งอำเภอดอยหล่อ ตั้งอยู่เลขที่ 201/1 หมู่ 5 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  ระยะห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอดอยหล่อ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  (เชียงใหม่ - ฮอด) ประมาณ 17 กิโลเมตร  ห่างจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อประมาณ 16 กิโลเมตร  และห่างจากศูนย์กลางจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ  43  กิโลเมตร

 

          โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียงดังนี้
                   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ          ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง
ทิศใต้             ติดต่อกับ          ตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ
                   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ          ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ          ตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ

 

แผนที่ตำบลยางครามโดยสังเขป

ต.ทุ่งรวงทอง

อ.แม่วาง
ต.สันติสุข
อ.ดอยหล่อ

ต.ทุ่งปี้

อ.แม่วาง
ต.สันติสุข
อ.ดอยหล่อ

  ภูมิประเทศ
                สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ที่เหลือเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  และเป็นลอนลูกฟูกโดยทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูง ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร หรือ   48,750   ไร่   โดยจำแนกเป็นพื้นที่ป่า  36,333  ไร่  ( 74.53 %)  พื้นที่ทำการเกษตร  10,969  ไร่ (22.50%)   และพื้นที่อยู่อาศัย  1,448  ไร่ (2.97%)

 

การปกครอง
ตำบลยางคราม  แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ บ้านห้วยน้ำขาว                     มีพื้นที่    40,067   ไร่
                หมู่ที่ บ้านใหม่พัฒนา                     มีพื้นที่    713         ไร่
                หมู่ที่ บ้านยางคราม                         มีพื้นที่    1,167      ไร่
                หมู่ที่ บ้านห้วยรากไม้                     มีพื้นที่    1,280      ไร่
                หมู่ที่ บ้านดอนชัย                           มีพื้นที่    1,113      ไร่
                หมู่ที่ บ้านศรีแดนเมือง                   มีพื้นที่    1,679      ไร่
                หมู่ที่ บ้านแม่อาว                             มีพื้นที่    679         ไร่
                หมู่ที่ บ้านใหม่ดอนชัย                   มีพื้นที่    660         ไร่
                หมู่ที่ บ้านห้วยรากไม้บน               มีพื้นที่    668         ไร่
                หมู่ที่ 10 บ้านผนัง                                มีพื้นที่    286         ไร่
                หมู่ที่  11 บ้านหนองม่วง                    มีพื้นที่    456         ไร่
               
คารางที่ 1  แสดงหมู่บ้านรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนหลัง
คาเรือน

จำนวนประชากร

ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านห้วยน้ำขาว
240
473
421
894
2
บ้านใหม่พัฒนา
150
232
239
471
3
บ้านยางคราม
224
350
367
717
4
บ้านห้วยรากไม้
185
311
344
655
5
บ้านดอนชัย
156
298
294
592
6
บ้านศรีแดนเมือง
144
284
255
539
7
บ้านแม่อาว
128
213
194
407
8
บ้านใหม่ดอนชัย
154
249
262
511
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนหลัง
คาเรือน

จำนวนประชากร

ชาย
หญิง
รวม
9
บ้านห้วยบน
118
219
188
407
10
บ้านผนัง
38
67
75
142
11
บ้านหนองม่วง
68
121
114
235
รวม
1,641
2,817
2,753
5,570

 

 

โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม          มีทางหลวงท้องถิ่น  (ทางหลวงชนบทสายแม่ขาน กิ่วแลป่าเป้า) ผ่านในตำบล  ภายใน
                            หมู่บ้านมีถนนเชื่อมติดต่อกันได้อย่างสะดวกทั่วถึงทุกหมู่บ้านไม่มีพื้นที่ภูเขา/พื้นที่สูง
การสื่อสาร            - มีโทรศัพท์ใช้ทุกหมู่บ้าน
                                - มีหอกระจ่ายข่าวทุกหมู่บ้าน
การไฟฟ้า              - มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
การประปา            - มีประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ไม่มีพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

 

เศรษฐกิจ
รายได้ประชากร  ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. อาชีพหลักของประชากร  เรียงตามลำดับ  ได้แก่
          1ด้านเกษตรกรรม                         
          2รับจ้างทั่วไป                   
          3ค้าขาย                          
          4เลี้ยงสัตว์                       
          5รับราชการ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ได้แก่ การทำสวนลำไย และการทำนาที่สามารถปลูกข้าวได้เต็มพื้นที่โดยอาศัยแหล่งน้ำจากชลประทานทั้งหมด และนอกฤดูการทำนาก็จะมีการปลูกพืชในฤดูแล้ง ได้แก่ การปลูกพริก ยาสูบ ข้าวโพด อาหารสัตว์ ฉะนั้นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ  ลำไย  ข้าว   และมีอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพรอง  การถือครองที่ดิน ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีการถือครองที่ดินเป็นของตนเองและมีจำนวนไม่มากนัก เฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่ไม่เกิน ครอบครัวละประมาณ 3 -5 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่มีการถือครองมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

 

สถานะทางสังคม
การศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษา             จำนวน   3  โรงเรียน  ได้แก่
1.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
2.  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
3.  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว
ศาสนา  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์
มีวัด 7 วัด และ 2 สำนักสงฆ์    และมีโบสถ์  3  แห่ง                     

 

1.  ข้อมูลทั่วไป

 

จำนวนหมู่บ้าน                                                                         11                      หมู่บ้าน
จำนวนหลังคาเรือน                                                            1,614                      หลังคาเรือน
จำนวนประชากร -  เพศชาย                                             2,817                      คน
                                -  เพศหญิง                                            2,753                      คน
                                รวมทั้งหมด                                           5,570                      คน
โรงเรียนประถมศึกษา                                                               3                       โรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                     3                       แห่ง
วัด                                                                                                  7                       วัด
โบสถ์                                                                                            3                       แห่ง
ร้านขายของชำ                                                                          25                      ร้าน

ร้านอาหารขนาดเล็ก                                                                  -                       ร้าน

หอกระจ่ายข่าย ประจำหมู่บ้าน                                              11                      แห่ง
ร้านเสริมสวย , ตัดผม                                                                 4                       แห่ง
ปั๊มน้ำมัน                                                                                      3                       แห่ง


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549