<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ประวัติหมู่บ้าน
 

            บ้านห้วยน้ำขาว  หมู่ที่ ๑  ตำบลยางคราม

ประวัติความเป็น

   บ้านห้วยน้ำขาวเดิม  ชื่อ บ้านเหล่า  เมื่อก่อนเป็นป่าทึบ ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีลำห้วยกั้นแดนระหว่าง ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ กับตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง ลำห้วยสายนี้เรียกกันว่า ห้วยน้ำขาว และได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านห้วยน้ำขาว และอยู่ในพื้นปกครองของหมู่บ้านศรีแดนเมืองหมู่ที่6 ต.ยางคราม หลังจากนั้นแยกจากหมู่ที่6 บ้านศรีแดนเมือง มาเป็นหมู่ที่9 บ้านห้วยน้ำขาวและก็มาเป็นหมู่ที่1 บ้านห้วยน้ำขาวในปัจจุบัน

ที่ตั้ง

  • อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลยางคราม
  • อยู่ห่างจากศูนย์กลางของตำบลเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร
  • อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยหล่อเป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  บ้านแสนคำบ้านริมวาง ต.ทุ่งปี้
  • ทิศใต้             ติดต่อกับ  หมู่ที่ 6 และหมูที่ 8 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  บ้านศรีแดนเมื่อง หมู่ที่ 6 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
  • ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  บ้านแพะประทาน ต.ทุ่งปี้

ศาสนา

   ประชาชนสวนใหญ่บ้านห้วยน้ำขาวนับถือศาสนาพุทธ  และมีบางสว่นนับถือศาสนาคริสต์

ประเพณี

  - แห่ไม้ค้ำโพธิ์                   - ปี๋ใหม่เมือง

  - ตานก๋วยสลาก                 - ยี่เป็ง

สถานที่สำคัญในหมู่บ้าน

วัดถ้ำ

สำนักสงฆ์ทุ่งบุรี

โบสถ์คริสตจักรห้วยน้ำขาว

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน

- นายดี  มะโนปัน

- นายพร  ไชยกิ่วแล (กำนัน)

- นายอินสม  ไชยอุประ 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549