<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 161_287_b.jpg (158 KB.)
161_288_c.jpg (218 KB.)
161_289_d.jpg (206 KB.)
161_290_e.jpg (201 KB.)
161_291_f.jpg (185 KB.)
161_292_g.jpg (190 KB.)
161_293_h.jpg (191 KB.)
161_294_i.jpg (188 KB.)
161_295_j.jpg (194 KB.)
161_296_k.jpg (226 KB.)
161_297_l.jpg (225 KB.)
161_298_m.jpg (229 KB.)
161_299_n.jpg (240 KB.)
161_300_o.jpg (243 KB.)
161_301_p.jpg (163 KB.)
161_302_q.jpg (158 KB.)
161_303_r.jpg (107 KB.)
161_304_s.jpg (126 KB.)
161_305_t.jpg (173 KB.)
161_306_u.jpg (130 KB.)
161_307_v.jpg (184 KB.)
161_308_w.jpg (147 KB.)
161_309_x.jpg (220 KB.)
161_310_y.jpg (215 KB.)
161_311_z.jpg (212 KB.)
161_312_aa.jpg (216 KB.)
161_313_bb.jpg (210 KB.)
161_314_cc.jpg (201 KB.)
161_315_dd.jpg (209 KB.)
161_316_ee.jpg (200 KB.)
161_317_ff.jpg (221 KB.)
161_318_gg.jpg (217 KB.)
161_319_hh.jpg (211 KB.)
161_320_ii.jpg (198 KB.)
161_321_jj.jpg (205 KB.)
161_322_kk.jpg (181 KB.)


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549