<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
สำนักปลัด
 
นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์
ปลัดเทศบาลตำบลยางคราม
นาย เกษม วงศฝั้น
รองปลัด เทศบาล ตำบลยางคราม
นางมลชายา คำเพียว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางนงคราญ บุญตอม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางลินดา ชูอนันตกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอชิตา อินตุ่น
นิติกรชำนาญการ
นางณัฐลดา เขียวคำสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งนภา คำปวง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวจุฬารัตน์ ดิษฐ์สุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางทองสาย หล้าอี่
แม่บ้าน
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายประพันธ์ แสงตาติ๊บ
นักการภารโรง
(พนักงานจ้างทั่วไป)

  
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549