<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวและกิจกรรม
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น แบบวัดการรับรู้ของผู้่มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง: เทศบาลตำบลยาง... (23/11/61)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562: ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ... (14/11/61)
ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1: ประกาศ ณ วัน... (01/05/61)
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยางคราม (long term care): คณะอนุกรรมการสนับสน... (03/12/61)
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางคราม จัดประชุมสามัญประจำปี 2561: สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางคราม ได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี 2561 ... (03/12/61)
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย: ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใ... (03/12/61)
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจันทร์ทิพย์ สุต๋า บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9: กว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูก... (11/09/61)
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายหมื่น ปู่ตุ้ย บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9: กว้าง 2.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไ... (11/09/61)
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายคำเลา ปิ่นซ้อน บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9: กว้าง 2.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไ... (11/09/61)
 
 
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
 
นายถนอม กรรมใจ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม

พูดคุยกับนายกฯ
 

สาระน่ารู้
 
7 อาชีพฮิตในประชาคมอาเซียน : 7 อาชีพเสรี ในกลุ่มอาเซียนจากผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกา... (22/08/56)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community ( AEC ) : ASEAN Economic Community ( AEC )ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน           &n... (22/08/56)
 
 
สินค้าท้องถิ่น
 
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (ตัดเย็บเสื้อผ้า) (นางสนธิกานต์ ท้าวอิน)
เทียนหอม, ดอกไม้เทียนหอมประดิษฐ์
กลุ่มเทียนหอมเวียงดอย (นางจันทร์แจ่ม ยศปัน, นางวรรณจันทร์ แก้วมา)
เครื่องเงินทำมือ
กลุ่มผลิตเครื่องเงินทำมือบ้านห้วยรากไม้บน (นายราง ปู่ก่ำ)
จักสานไม้ไผ่ , มู่ลี่
กลุ่มจักสานไม้ไผ่(มู่ลี่) โดย นางลัดดาวัลย์ ดวงแก้ว
 
 
เว็บบอร์ด
 
 เช่าเต็นท์เช่าเก้าอี้เช่าพัดลมไอน้ำพัดลมไอเย็นเช่าโต๊ะเ... <11/08/61>
 เครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต. เทศบาล <17/07/61>
 ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "การใช้ SketchUp และ Profile b... <05/07/61>
 ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างข... <05/07/61>
 เครื่องพิมพ์เช็ค <22/02/61>
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ระบบกระจายเสียงไร้สาย <17/02/61>
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย <20/09/60>
 "ขอเชิญอบรม ""การใช้ SketchUp และ Profil... <08/08/60>
 "ขอเชิญอบรม ""การใช้ Excel ในการปฏิบัติง... <08/08/60>
 ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUM... <09/08/59>
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น
สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น   ตั้งอยู่ที่   หมู่ 6   บ้านศรีแดนเมือง   ต.ยางคราม    อ.ดอยหล่อ    จ.เชียงใหม่   501
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 
 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549