เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
213
เดือนนี้
2,204
เดือนที่แล้ว
2,871
ปีนี้
23,568
ปีที่แล้ว
26,082
ทั้งหมด
196,605
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลยางคราม

เทศบาลตำบลยางครามมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ดังนี้

 

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒)ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(๓)รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
(๘)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙)หน้าที่อื่นนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑)ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(๒)ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔)ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕)บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(๖)ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘)ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(๙)เทศพาณิชย์