เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,071
เดือนที่แล้ว
3,264
ปีนี้
31,958
ปีที่แล้ว
26,082
ทั้งหมด
204,995
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม

 

“ ชุมขนเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรม

นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น


1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน การบริหารจัดการและการรวมกลุ่ม
3. อนุรักษ์ พัฒนา และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. สงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม พร้อมทั้งให้บริการแก่ประชาชนและส่งเสริมสุขภาวะให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีหลักประกันสุขภาพ สร้างระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ
6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


1.  การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรเพียงพอกับความต้องการของชุมชน
2. ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน สามารถบริหารจัดการภายในกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แ ละระบบนิเวศในชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
4. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ด้วยโอกาสได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเหมาะสม มีระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ
6. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม