เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,071
เดือนที่แล้ว
3,264
ปีนี้
31,958
ปีที่แล้ว
26,082
ทั้งหมด
204,995
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21
ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 25639 มี.ค. 2566
2ประกาศ ทต.ยางคราม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25665 ต.ค. 2565
3ประกาศ ทต.ยางคราม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี พ.ศ. 25665 ต.ค. 2565
4ประกาศ ทต.ยางคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล ประจำปี 25665 ต.ค. 2565
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 25643 ต.ค. 2565
6ประกาศ ทต.ยางคราม เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย ประจำปี 25663 ต.ค. 2565
7ประกาศ ทต.ยางคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใต ประจำปี 25663 ต.ค. 2565
8ประกาศ ทต.ยางคราม เรื่องมาตรการเสริมสร้างชวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย ประจำปี 25663 ต.ค. 2565
9หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.25652 มี.ค. 2565
10ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย ประจำปี 256514 ก.พ. 2565
11การกำหนดสมรรถนะ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง11 ก.พ. 2565
12หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 256210 ก.พ. 2565
13ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 210 ก.พ. 2565
14หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ฉบับที่2) พ.ศ. 25649 ต.ค. 2564
15หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี พ.ศ. 25658 ต.ค. 2564
16แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ28 พ.ค. 2564
17แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล21 พ.ค. 2564
18การประกาศเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก13 พ.ค. 2564
19แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 - 2566)12 พ.ค. 2564
20แผนความก้าวหน้าในอาชีพ28 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|