เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
3,685
เดือนที่แล้ว
3,140
ปีนี้
24,176
ปีที่แล้ว
18,460
ทั้งหมด
171,131
ไอพี ของคุณ
18.207.136.189
ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.25652 มี.ค. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย ประจำปี 256514 ก.พ. 2565
3การกำหนดสมรรถนะ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง11 ก.พ. 2565
4หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 256210 ก.พ. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 210 ก.พ. 2565
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี พ.ศ. 25658 ต.ค. 2564
7แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ28 พ.ค. 2564
8แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล21 พ.ค. 2564
9การประกาศเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก13 พ.ค. 2564
10แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 - 2566)12 พ.ค. 2564
11แต่งตั้งผุ้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลยางคราม1 ต.ค. 2563
12แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนห้วหน้าส่วนราชการ1 ต.ค. 2563
13มอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลยางคราม1 ต.ค. 2563
14การจัดตำแหน่งเ้ข้าสู่ระบบแท่ง9 ก.ค. 2563

1