เทศบาลตำบลยางคราม  ยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,300
เดือนที่แล้ว
1,882
ปีนี้
8,869
ปีที่แล้ว
18,460
ทั้งหมด
155,824
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
1
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันจันทร์ ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. โดยนายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมโดย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลยางคราม, อสม.ตำบลยางคราม, สมาชิก อปพร.ตำบลยางคราม และประชาชนจิตอาสาตำบลยางคราม ร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยมีนางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

18 เมษายน 2565

โครงการสวนสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลยางครามจัดทำโครงการสวนสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อศึกษาการเลี้ยงกุ้งฝอย ณ อริญฟาร์ม อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

07 เมษายน 2565

กิจกรรมเคารพธงชาติ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 นำโดยนายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติในวันแรกของการทำงานของสัปดาห์ และมอบนโยบายในการทำงานแก่พนักงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่นำไปปฏิบัติ

07 มีนาคม 2565

โครงการพัฒนาความรู้และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลยางคราม งานนิติกร ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาความรู้และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมและสัมมนาเทศบาลตำบลยางคราม โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลยางคราม จำนวน 25 คน เข้าร่วมอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ และก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน 

18 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมมอบนโยบายของคณะผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยางคราม เพื่อมอบนโยบายในการทำงานเนื่องในโอกาสปีใหม่ สรุปใจความสำคัญดังนี้

1. การนำนโยบายการไม่รับของขวัญ No Gift Policy  ไปสู่การปฏิบัติ 

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. การเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ITA ประจำปี พ.ศ. 2565

ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ระบุว่าการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการเมิน จะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลยางคราม ลดความเสี่ยงการทุจริต และมีผลการประเมิน ITA ที่เพิ่มมากขึ้น

28 มกราคม 2565

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมและสัมมนาเทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายถนอม  กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม เป็นประธานกรรมการ สมาชิกสภาเทศบาล และบุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

28 ตุลาคม 2564

เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
21 มีนาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางครามสมัยสามัญที่ 4  ประจำปี 2563 

02 พฤศจิกายน 2563

โครงการประเพณีตั้งธรรมหลวง,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้ เวลา่ 13.00 น. เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าพนักงานเทศบาลตำบลยางคราม ได้ร่วมกิจกรรม โครงการประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์ธรรมหลวง) ณ วัดหนองหลั้ว ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

30 ตุลาคม 2563

กิจกรรมวันปิยมหาราช,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม พร้อมกับคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลยางคราม ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

23 ตุลาคม 2563

กิจกรรมโครงการตำบลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย นายถนอม กรรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ร่วมกับโรงบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนชัย ชมรม อสม. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรม โครงการตำบลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปี 2563 ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าเทศบาลตำบลยางคราม

25 กันยายน 2563

โครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้เทศบาลตำบลยางคราม จัดกิจกรรมโครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลยางคราม ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลยางคราม

15 กันยายน 2563

โครงการอบรมธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายก ถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลยางคราม นำโดย ท่านพระครูสถาพรพัฒนรังษี เจ้าคณะตำบลยางครม,คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางคราม,เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลยางคราม,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,คณะครูและนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมนตำบลยางคราม,ชมรม อสม. ตำบลยางคราม,และพี่น้องศรัทธาประชาชนตำบลยางครามและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดอบรมโครงธรรมสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีพระวิทยากรบรรยายธรรม คือ ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ วัดม่อนห้วยแก้ว และ พระวรรณชัย ชยานนฺโท วัดพุทธศรีคีรี โดยได้จัดอบรมขึ้น ณ วัดหนองหลั้ว ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังเชียงใหม่ 

04 สิงหาคม 2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

วันนี้ทางเทศบาลได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี 2564

03 สิงหาคม 2563

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เทศบาลตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายกถนอม กรรมใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลยางคราม เจ้าหน้าที่เทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางคราม ชมรมอสม. ร่วมกันปลูกต้นไม้ "โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ"  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชาวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา

28 กรกฎาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)