ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลยางคราม ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางคราม ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
715
เดือนที่แล้ว
1,368
ปีนี้
4,476
ปีที่แล้ว
14,508
ทั้งหมด
132,971
ไอพี ของคุณ
3.238.88.35
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

22 มีนาคม 2564

ช่องทางการแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
**** ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ****
ระหว่างวันที่ 21 – 27 มี.ค.64
**** หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ ****
ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย.64
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
21 มีนาคม 2564

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
10 มีนาคม 2564

แจ้งเพิ่มเชื่อ / ถอนชื่อ  ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
10 มีนาคม 2564

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ช่องทางนี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามช่องทางนี้เลย

05 มีนาคม 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางคราม

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางครามและนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลยางคราม

เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศติดแผ่นป้ายการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางครามและนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม

ลงวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมให้ความรู้ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

การประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

ณ ศูนย์การประชุมอบรมและสัมมนา เทศบาลตำบลยางคราม

โดยการถ่ายถอดสดผ่าย Facebook Live ช่องทางกลุ่ม "กกต.และเทศบาลในเจียงใหม่"

 

16 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมเตว - ล่น กับคนดอยหล่อ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

เชิญชวนประชาชนตำบลยางคราม ร่วมกิจกรรม เตว-ล่น กันคนดอยหล่อ ครั้งที่ 2 ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในพื้นที่ของตำบลยางคราม ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30น. เป็นตันไป โดยมีการวิ่งจากจุดเริ่มต้น 3 เส้นทาง เพื่อเข้าเส้นชัยที่สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม #เส้นทางที่หนึ่ง เริ่มจากศาลาสีชมพู บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 1 วิ่งผ่าน ม.6 ม.10 แล้วเข้าเส้นชัย #เส้นทางที่ 2 เริ่มจาก กาดพุธ บ้านห้วยรากไม้ ม.4 วิ่งขึ้นไป ม.9 อ้อมไป ม.2 แล้วลงมาที่ ม.11 เข้าบรรจบถนนเส้นหลัก วิ่งผ่าน ม.5 แล้วเข้าเส้นชัยที่เทศบาล #เส้นทางที่ 3 เริ่มจาก ร้านลาบแม่อาว วิ่งผ่าน ม.3 เข้าสู่เส้นทางสายหลัก วิ่งผ่าน ม.5 แล้วเข้าเส้นชัย ที่เทศบาลตำบลยางคราม

15 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
จำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ. 2564) ผู้สมัครสมาชิกเทศบาล จำนวน 3,746 คน ผู้สมัครนายกเทศมนตรี 300 คน รวม 4,046 คน
โดย เทศบาลตำบลยางคราม มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และมีผู้สมัครสมาชิกเทศบาล เขต 1 จำนวน 9 คน เขต 2 จำนวน 9 คน
15 กุมภาพันธ์ 2564

การเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564)  ,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางคราม ได้เปิดรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

ภาพบรรยากาศการรับสมัครวันแรก

08 กุมภาพันธ์ 2564

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
05 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อแนะนำและวิธีปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th
05 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางคราม ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและการเลือกตั้งน,เทศบาลตำบลยางคราม,yangkham.go.th

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางคราม ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางคราม

และนายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ตามแบบ ส.ถ.1/1 / ผ.ถ.1/1

04 กุมภาพันธ์ 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)