ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
- มีโครงสร้าง/แผนผังขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนโปร่งใส
ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562   ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2563
รายการคะแนน
น้อย [0 %]
น้อยที่สุด [0 %]
ปานกลาง [0 %]
มาก [0 %]
มากที่สุด3 [100 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด3

  • น้อย  = 0 คะแนน 0%
  • น้อยที่สุด  = 0 คะแนน 0%
  • ปานกลาง  = 0 คะแนน 0%
  • มาก  = 0 คะแนน 0%
  • มากที่สุด  = 3 คะแนน 100%