ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562   ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2563
รายการคะแนน
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด