ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
- มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้ความเข้าใจในเรื่องที่ขอรับบริการ
ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562   ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2563
รายการคะแนน
น้อย [NAN %]
น้อยที่สุด [NAN %]
ปานกลาง [NAN %]
มาก [NAN %]
มากที่สุด [NAN %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด

  • น้อย  = 0 คะแนน NAN%
  • น้อยที่สุด  = 0 คะแนน NAN%
  • ปานกลาง  = 0 คะแนน NAN%
  • มาก  = 0 คะแนน NAN%
  • มากที่สุด  = 0 คะแนน NAN%