ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562   ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2563
รายการคะแนน
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด