<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

รับสมัคร ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา <23/11/60>

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา339_600_010011.PDF (547 KB.)
339_601_010012.PDF (666 KB.)
339_602_010013.PDF (740 KB.)
339_603_010014.PDF (430 KB.)
339_604_010015.PDF (552 KB.)
339_605_010016.PDF (560 KB.)ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและแผนปราบปรามการทุจริตประจำปี 2560 <21/11/60>
337_599_60.doc (89 KB.)ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 <07/11/60>

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 (ตามรายละเอียดแนบท้าย)336_596_f07112561.docx (22 KB.)แผนการจัดหาพัสดุประจำปี2560 <20/06/60>
330_585_1.ประกาศแผน.doc (40 KB.)แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560 <09/12/59>

มีรายละเอียดดังนี้รายละเอียดเพิ่มเติม 319_538_file.docx (40 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม <29/03/59>

เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2558แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 <14/12/58>

เทศบาลตำบลยางคราม ขอแจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559 ดังนี้
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระค่าภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 29 เมษายน 2559
- ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2559 ชำระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เจ้าของกิจการยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต
ดังนั้น จึงขอให้ท่านดำเนินการติดต่อขอยื่นแบบและชำระภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ กองคลัง เทศบาลตำบลยางคราม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสั่งจ่ายทางไปรษณีย์ธนาณัติ ในนาม “เทศบาลตำบลยางคราม” ปณ.จอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๖๐ พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานกรุณานำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนมาแสดงด้วยการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <28/10/58>

ภายในเดือน พฤศจิกายน นี้ เทศบาลตำบลยางครามขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจำมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังฃีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ
คนพิการที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการแต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
โดยมีหลักฐาน ดังนี้คือ
1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคารพร้อมสำเนา
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โทร 053-367121
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549