<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <18/09/62>

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 <02/04/62>
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 441_757_Scan_20190402_085051.pdf (1.54 MB.)เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู็แทนราษฎร พ.ศ.2562 <05/02/62>
ประกาศกำหนดสถานที่ 438_755_010.pdf (1.58 MB.)การชำระภาษีผ่านทาง QR Code <24/12/61>

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชำระภาษี ทางเทศบาลตำบลยางครามได้เพ่ิมช่องทางการชำระภาษีอีกหนึ่งช่องทาง คือการรับชำระภาษีผ่านทาง QR Code ทุกธนาคาร สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์โค้ตได้ตามเอกสารแนบเอกสารแนบท้าย (ดาวน์โหลด QR Code เพื่อชำระภาษี) 404_722_QR Code.docx (39 KB.)ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น แบบวัดการรับรู้ของผู้่มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง <23/11/61>

เทศบาลตำบลยางคราม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) โดยการประเมินด้วยตนเอง ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/55o8us ในระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. นำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment :ITA) และเทศบาลตำบลยางคราม จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนา ยกระดับการปฏิบัติงาน ให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกรดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป ดาวน์โหลดลิงค์ที่นี่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/55o8us ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยางคราม โทรศัพท์ 053-024329 (หัวหน้าสำนักปลัด)หรือสามารถแสกน OR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 <14/11/61>

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-----------------------------------

ด้วยขณะนี้ ใกล้ถึงระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลยางคราม จึงขอประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียดดังนี้
๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 29 มีนาคม 2562
๒. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่เดือน 2 มกราคม – 30 เมษายน 2562
๓. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลยางคราม ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053 – 024329 ต่อ 16, 17

********************************รายละเอียดเพิ่มเติม 397_721_P14112562.docx (25 KB.)ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น <11/06/61>
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 382_685_1.doc (25 KB.)
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 382_686_1.doc (75 KB.)รายงานการตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <10/05/61>

ตามรายละเอียดแนบท้ายรายละเอียดเพิ่มเติม 447_804_New Doc.pdf (309 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549