<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

การจัดงานกีฬา อบต.ยางครามสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2549 <12/12/49>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ จะจัดงานกีฬา อบต.ยางครามสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2549 ขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 24 ธันวาคม 2549 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลยางคราม กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมีชนิดกีฬาที่แข่งขันคือ ฟุตบอล, เซปัคตะกร้อ,วอลเล่ย์บอล ,แชร์บอล ,เปตอง และกีฬาพื้นบ้านอบต.ยางคราม เปิดให้บริการข่าวสาร อบต. ผ่านเว็บไซต์แล้วค่ะ <12/12/49>

ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้แล้วที่ www.yangkham.go.th หน่วยงานในท้องถิ่นอบต.ยางคราม ที่สนใจส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ติดต่อได้ที่สำนักปลัด อบต.ยางคราม ค่ะการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 <14/08/47>

ด้วยสภาเทศบาลตำบลยางคราม ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2557เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์การประชุมอบรมและสัมมนา เทศบาลตำบลยางคราม
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549