<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

รายงานสถานะการเงินการคลัง <01/05/61>

รายรับรายจ่ายจริง ประจำเดือนตุลาคม-เมษายน พ.ศ.2561ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม <01/02/61>

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และ กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม <29/01/61>

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 <26/01/61>
ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <17/01/61>
345_661_แผนจัดหาพัสดุ.PDF (449 KB.)ประกาศเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <17/01/61>
344_660_แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF (413 KB.)รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการลักลอบทิ้งสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย <20/12/60>

ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในตำบลยางครามกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ ส่งกลิ่นเหม็น จากการลักลอบทิ้งสิ่งปฎิกูล บริเวณบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 นั้น
ต่อมาเทศบาลตำบลยางครามได้ดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ให้ได้ทราบถึงการดำเนินการของเทศบสาลตำบลยางครามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีการจับกุมผู้กระทำความผิดและเปรียบเทียบปรับนำรายได้ให้กับเทศบาลตำบลยางคราม โดยอาศัยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งมีการเปรียบเทียบปรับไปจำนวน 2 ราย จึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งการดำเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ อีกทั้งขอความร่วมมือผู้พบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งเรื่องให้ทางเทศบาลทราบได้ที่ 053-024329ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง รายงานผลการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 <08/12/60>

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549