<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

การแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 <12/02/55>

เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันติสุข เทศบาลตำบลสองแคว องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 12, 18, 19,25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยางคราม มีการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ชาย - หญิง, เปตอง ชาย - หญิง, ตะกร้อ ชาย, ฟุตบอลยุวชน และฟุตบอลประชาชนรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2554 <15/11/54>

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2554 ได้จัดประชุมเพื่อรายงานกาารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้กับคณะผู้บริหารทราบ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 และผู้บริหารได้นำเสนอรายงานการติดตามฯ ให้กับสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทราบแล้วนั้นประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 <28/10/54>

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งแนวทางในการดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนั้นเทศบาลตำบลยางครามจึงประกาศแนวทางในการดำเนินการรับลงทะเบียนดังนี้คือ
1) จัดให้มีการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2495) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2552 และผู้สุงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลยางคราม แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฯ ตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2552
2) จัดให้มีการรับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2553
3) เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการรับลงทะเบียน ดังนี้คือ
ผู้สูงอายุ
- สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ฉบับ
คนพิการ
- สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือขื่อ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือสำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนฯ แล้วจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นไป
การรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2554 นี้เท่านั้น (หากพ้นกำหนดจะสามารถลงได้อีกครั้งในปี 2555) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (วัน เวลาราชการ)ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 <20/10/54>

เทศบาลตำบลยางครามได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 <20/10/54>

เทศบาลตำบลยางคราม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554รับโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น <12/09/54>

เทศบาลยางครามรับโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ช่างโยธา 1-3/4
2. นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว
ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-367121
ในวันและเวลาราชการการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม <10/03/54>

ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 1 เมษายน 2554 เทศบาลตำบลยางคราม จะดำเนินการรับสมัครเด็กที่มีอายุ 1 ปี บริบูรณ์ เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ เด็กที่สมัตรต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยางคราม
๑.๒ เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๑ ปี บริบูรณ์ (นับแต่วันรับสมัคร)
๑.๓ เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๒. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ๑ ชุด
๒.๓ สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๒.๔ ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
๒.๕ สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ใบสมัคร 161_165_111.doc (177 KB.)
ประกาศการรับสมัคร 161_166_222.doc (46 KB.)กำหนดออกให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน <09/03/54>

เทศบาลตำบลยางครามได้กำหนดออกให้บริการเทศบาลเคลือนที่พบประชาชน ตั้งแต่วันที่ 14-18 มีนาคม 2554 โดยมีการให้บริการดังนี้
1. กิจกรรมการประชาคมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557
2.กิจกรรมการรับชำระภาษี
3.กิจรรมการให้คำปรึกษากฏหมาย
4.กิจกรรมการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างฯ
5.กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
6.กิจรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
7.กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
8.กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %
9.กิจกรรมด้านการตรวจสุขภาพ
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549