<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

รายงานสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 <11/10/60>
371_683_11102560.pdf (1.60 MB.)ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 <12/09/60>

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง การอนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) <25/07/60>

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2560ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารแบ่งน้ำบ้านหนองม่วง <20/07/60>
370_682_202560.pdf (248 KB.)แผนการจัดหาพัสดุประจำปี2560 <20/06/60>
330_585_1.ประกาศแผน.doc (40 KB.)ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น <11/06/60>
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 382_685_1.doc (40 KB.)
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 382_686_1.doc (75 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 <30/05/60>

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านแม่อาว <19/05/60>
369_681_192560.pdf (264 KB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549