<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1 <27/11/60>

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 <27/11/60>
รับสมัคร ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา <23/11/60>

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา339_600_010011.PDF (547 KB.)
339_601_010012.PDF (666 KB.)
339_602_010013.PDF (740 KB.)
339_603_010014.PDF (430 KB.)
339_604_010015.PDF (552 KB.)
339_605_010016.PDF (560 KB.)ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและแผนปราบปรามการทุจริตประจำปี 2560 <21/11/60>
337_599_60.doc (89 KB.)ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 <07/11/60>

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 (ตามรายละเอียดแนบท้าย)336_596_f07112561.docx (22 KB.)ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 <26/10/60>
366_680_2560.1.pdf (409 KB.)รายงานสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 <11/10/60>
371_683_11102560.pdf (1.60 MB.)ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 <12/09/60>

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง การอนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549