<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง) <29/03/60>
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางคราม <02/02/60>

ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางคราม เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 <05/01/60>
372_684_052560.pdf (867 KB.)แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560 <09/12/59>

มีรายละเอียดดังนี้รายละเอียดเพิ่มเติม 319_538_file.docx (40 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 <28/10/59>

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561-2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม <29/03/59>

เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2558ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่ง <17/03/59>
แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 <14/12/58>

เทศบาลตำบลยางคราม ขอแจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559 ดังนี้
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระค่าภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 29 เมษายน 2559
- ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2559 ชำระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เจ้าของกิจการยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต
ดังนั้น จึงขอให้ท่านดำเนินการติดต่อขอยื่นแบบและชำระภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ กองคลัง เทศบาลตำบลยางคราม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสั่งจ่ายทางไปรษณีย์ธนาณัติ ในนาม “เทศบาลตำบลยางคราม” ปณ.จอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๖๐ พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานกรุณานำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนมาแสดงด้วย
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549