<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560 <09/12/59>

มีรายละเอียดดังนี้รายละเอียดเพิ่มเติม 319_538_file.docx (40 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 <28/10/59>

ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561-2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม <29/03/59>

เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2558ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่ง <17/03/59>
แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 <14/12/58>

เทศบาลตำบลยางคราม ขอแจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559 ดังนี้
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระค่าภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 29 เมษายน 2559
- ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2559 ชำระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เจ้าของกิจการยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต
ดังนั้น จึงขอให้ท่านดำเนินการติดต่อขอยื่นแบบและชำระภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ กองคลัง เทศบาลตำบลยางคราม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสั่งจ่ายทางไปรษณีย์ธนาณัติ ในนาม “เทศบาลตำบลยางคราม” ปณ.จอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๖๐ พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาด้วย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานกรุณานำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนมาแสดงด้วยการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <28/10/58>

ภายในเดือน พฤศจิกายน นี้ เทศบาลตำบลยางครามขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจำมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังฃีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ
คนพิการที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการแต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
โดยมีหลักฐาน ดังนี้คือ
1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคารพร้อมสำเนา
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โทร 053-367121โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <08/09/58>

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดุเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่ยากจน โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่แม่เด็ก 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน พ่อแม่สามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อย เช่น ค่าเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข ค่าอาหารที่มีประโยชน์สำหรับแม่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ จึงขอเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนง ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558- 31 มีนาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
คุณสมบัติ
1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดบุตร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. บุตรมีสัญชาติไทย (บิดา มารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญขาติไทย)
4. อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี)

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ (แบบ ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือนที่ได้รับการรับรองแล้ว (แบบ ดร.02)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
4. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
5. สำเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)
6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

การรับเงิน
1. รับเงิน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)
2. รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (นำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงินมายื่น - เข้าบัญชีผู้เลี้ยงดูเด็กได้)

หมายเหตุ กรณีมอบอำนาจในการรับเงินให้นำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมายื่นด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลยางคราม โทรศัพท์ 053-367121 โทรสาร.053-367121การชำระภาษี <05/01/58>

เทศบาลตำบลยางคราม
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี โปรดชำระภาษีตามกำหนดเวลา ดังนี้
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
* ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
* ภาษีป้าย ตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี
* ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี

เอกสารการยื่นแบบชำระภาษี
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียน
4.สัญญาเช่า (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลยางคราม
โทร.0-5336-7121 , 0-5302-4329 ในวันและเวลาราชการ

"ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"


 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549