<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

กำหนดการยื่นแบบรับชำระภาษี <02/01/57>

เทศบาลตำบลยางคราม
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี โปรดชำระภาษีตามกำหนดเวลา ดังนี้
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
* ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
* ภาษีป้าย ตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี
* ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี

เอกสารการยื่นแบบชำระภาษี
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียน
4.สัญญาเช่า (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลยางคราม
โทร.0-5336-7121 , 0-5302-4329 ในวันและเวลาราชการ

"ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <25/10/55>

ด้วยเทศบาลตำบลยางคราม จะได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยยังชีพและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน โดยมีคุณสมบัติดังนี้คือ

1.ผู้สูงอายุ จะต้องเป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2496) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยางคราม และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยางครามแต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน

2. คนพิการ จะต้องเป็นคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและได้จดทะเบียนคนพิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นทื่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในเขตเทศบาลตำบลยางครามซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

โดยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพและเงินเบี้ยความพิการ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 ทุกวัน ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2555 นี้เท่านั้น (หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะรับลงทะเบียนอีกครั้งในปีถัดไปและจะเสียสิทธิรับเบี้ยยังชีพในปี 2557) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้ลงทะเบียนแล้วจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นไป


ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 0 5336 7121โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัว <21/09/55>

ด้วยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลยางคราม (ศพค.) ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม อบรมและสัมมนา เทศบาลตำบลยางคราม มีสตรีแม่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้านร่วมการอบรม โดยมีนางจีรวัฒน์ สติคำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ เป็นวิทยากรการอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กแรกเกิด-6 ปี <18/09/55>

วันที่ 18 กันยายน 2555 นายถนอม กรรมใจ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางคราม เป็นเกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กที่มีสุขภาพดี จากกิจกรรมการประกวดเด็กสุขภาพดีตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 6 ปี งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางคราม ปีงบประมาณ 2555โครงการพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมะสัญจร) ครั้งที่ 2 วัดยางคราม <11/08/55>

โครงการพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมะสัญจร) ครั้งที่ 2 วัดยางคราม ในวันศุกร์ ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปโครงการพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมะสัญจร) ครั้งที่ 1 วัดหนองหลั้ว <10/08/55>

คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางคราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี พ.ศ. 2555 กำหนดร่วมงานพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 เริ่มที่วัดหนองหลั้ว เวลา 14.00 เป็นต้นไปโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา <10/08/55>

เทศบาลตำบลยางคราม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพรมบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา และถือเป็นเวลาที่จะเริ่มต้นทำสิ่งดี ๆ ในชีวิตมอบแด่คนในครอบครัว
เทศบาลตำบลยางคราม จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และจะได้รับใบประกาศจากทางเทศบาลตำบลยางครามใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 207_247_1.doc (94 KB.)กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี <13/07/55>

เทศบาลตำบลยางคราม
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี โปรดชำระภาษีตามกำหนดเวลา ดังนี้
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
* ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
* ภาษีป้าย ตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี
* ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี

เอกสารการยื่นแบบชำระภาษี
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียน 4.สัญญาเช่า (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลยางคราม
โทร.0-5336-7121 ในวันและเวลาราชการ

"ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549