<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

โครงการพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมะสัญจร) ครั้งที่ 1 วัดหนองหลั้ว <10/08/55>

คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางคราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี พ.ศ. 2555 กำหนดร่วมงานพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 เริ่มที่วัดหนองหลั้ว เวลา 14.00 เป็นต้นไปโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา <10/08/55>

เทศบาลตำบลยางคราม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพรมบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา และถือเป็นเวลาที่จะเริ่มต้นทำสิ่งดี ๆ ในชีวิตมอบแด่คนในครอบครัว
เทศบาลตำบลยางคราม จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และจะได้รับใบประกาศจากทางเทศบาลตำบลยางครามใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 207_247_1.doc (94 KB.)กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี <13/07/55>

เทศบาลตำบลยางคราม
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี โปรดชำระภาษีตามกำหนดเวลา ดังนี้
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
* ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
* ภาษีป้าย ตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี
* ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี

เอกสารการยื่นแบบชำระภาษี
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียน 4.สัญญาเช่า (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลยางคราม
โทร.0-5336-7121 ในวันและเวลาราชการ

"ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 <17/02/55>
198_237_1.doc (32 KB.)การแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 <12/02/55>

เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันติสุข เทศบาลตำบลสองแคว องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 12, 18, 19,25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยางคราม มีการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ชาย - หญิง, เปตอง ชาย - หญิง, ตะกร้อ ชาย, ฟุตบอลยุวชน และฟุตบอลประชาชนรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2554 <15/11/54>

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2554 ได้จัดประชุมเพื่อรายงานกาารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้กับคณะผู้บริหารทราบ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 และผู้บริหารได้นำเสนอรายงานการติดตามฯ ให้กับสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทราบแล้วนั้นประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 <28/10/54>

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งแนวทางในการดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนั้นเทศบาลตำบลยางครามจึงประกาศแนวทางในการดำเนินการรับลงทะเบียนดังนี้คือ
1) จัดให้มีการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2495) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2552 และผู้สุงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลยางคราม แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฯ ตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2552
2) จัดให้มีการรับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2553
3) เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการรับลงทะเบียน ดังนี้คือ
ผู้สูงอายุ
- สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ฉบับ
คนพิการ
- สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือขื่อ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือสำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนฯ แล้วจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นไป
การรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2554 นี้เท่านั้น (หากพ้นกำหนดจะสามารถลงได้อีกครั้งในปี 2555) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (วัน เวลาราชการ)ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 <20/10/54>

เทศบาลตำบลยางครามได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549