<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

พรปีใหม่ ในหลวง พ.ศ.2551 <02/01/51>

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย ความว่า


“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2551 แล้ว ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ในน้ำใจไมตรีที่ทุกคน ทุกฝ่าย แสดงให้เห็นทั้งในคราวที่เจ็บป่วย และในการจัดงานวันเกิดครบ 80 ปี รวมทั้งได้แสดงความวิตกห่วงใยอย่างจริงใจ ในการเจ็บป่วยของพี่สาวข้าพเจ้าสถานการณ์ของบ้านเมืองเราแต่ปีก่อน และต่อเนื่องมาถึงปีที่แล้ว เป็นอย่างไร ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แก่ใจ แต่อย่างไรก็ตาม เราได้มีรัฐธรรมนูญและได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นับว่าประเทศชาติของเรา ได้ผ่านหัวเลี้ยวสำคัญอีกขั้นหนึ่งจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันประคับประคองกิจการของบ้านเมืองให้ดำเนินไปด้วยดี ให้มีความเป็นปึกแผ่นและร่มเย็นเป็นปกติสุข ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการทำความคิดให้ถูกตรงและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย แต่ละคนแต่ละฝ่ายจะต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว พยายามโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากัน ด้วยไมตรีจิตและความเมตตา กรุณา อย่าก่อปัญหาและก่อเงื่อนไข อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยก ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใด ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไป ให้ทันกาลทันเวลา ผลงานทุกคนทุกฝ่าย จักได้ประกอบส่งเสริมกัน ให้ประเทศ ชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเรา ดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไป

พระราชทาน ส.ค.ส.ปีพุทธศักราช 2551 แก่ปวงชนชาวไทย


ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงคุ้มครองรักษาให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขสบาย สุขใจและประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”ในโอกาสเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.ปีพุทธศักราช 2551 แก่ปวงชนชาวไทย โดย ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวในปีพุทธศักราช 2551 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดปกติขาว ประทับฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาด และเหลน จำนวน 4 สุนัข ซึ่งพระราชทานชื่อว่า กันนิ ราชปาลยัม จิปปิปะไร และคอมไบ ตามชื่อพันธุ์สุนัขของอินเดีย ที่ใช้เป็นแบบในการปั้นรูปสุนัข ซึ่งเป็นบริวารของพระตรีมูรติคือ กันนิ เพศเมีย นั่งบนพระเพลา/ราชปาลยัม เพศเมีย ยืนด้านขวา/จิปปิปะไร เพศผู้ นั่งด้านหน้าใกล้พระบาทขวา และคอมไบ เพศเมีย ยืนด้านซ้ายด้านล่างมีข้อความเป็นตัวหนังสือสีเหลืองว่า สวัสดีปีใหม่ ขอจงมีความสุขความเจริญ และมีตัวเลขสีแดง 2007 12 21 16 : 52 มุมบนด้านซ้ายมีตราสัญลักษณ์ 2 ตราคือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทอง ใต้ลงมามีข้อความ ส.ค.ส. 2551มุมบนด้านขวามีตัวหนังสือสีเหลืองว่า Happy New Year 2008 และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพหน้าคนเล็กๆเรียงกันด้านละ 2 แถว รวม 373 หน้า ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม ในกรอบด้านล่างมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 23 20 10 ธ.ค. 50 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา Printed at the Suvarnnachad publishing, D.Bramaputra, Publisher ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ ราชทานพรปีใหม่และ ส.ค.ส.พระราชทานปี 2551 แก่ปวงชนชาวไทยนั้น คุณทองแดง สุวรรณชาด ได้หมอบเฝ้าอยู่แทบพระบาทตลอดเวลาขอเชิญชมการแข่งขันกีฬา อบต.ยางครามสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด เพื่อถวายแด่องค์ราชันย์ พระชนมพรรษา 80 พรรษา ประจำปี 2550 <26/11/50>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามจะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ยางครามสัมพันธ์ เพื่อถวายแด่องค์ราชันย์ พระชนมพรรษา 80 พรรษา ประจำปี 2550 การแข่งขันจะมีระหว่างวันที่ 2 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอลประชาชน , ฟุตบอล 5 คน(อายุไม่เกิน 13 ปี) , วอลเลย์บอล (ชาย , หญิง) , เซปักตระกร้อ , เปตอง (ชาย , หญิง) , มินิมาราธอน , กีฬาพื้นบ้าน
แข่งขันทุกวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านร่วมส่งแรงใจให้ในหลวง <15/10/50>

พสกนิกรทั่วประเทศ เป็นห่วงในหลวง

คลื่นพสกนิกรต่างหลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงอย่างเนืองแน่น พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์หายประชวรโดยเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.55 น. นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมถวายแจกันดอกไม้เยี่ยมพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี จากนั้น ในเวลาประมาณ 13.00 น. พลโทประยุทธ์ จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางมาลงนามถวายพระพร พร้อมถวายช่อดอกไม้เยี่ยมพระอาการด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงเที่ยง ประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองยังคงทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลศิริราช อย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่า อากาศจะเริ่มร้อนอบอ้าว โดยบริเวณศาลาศิริราช 100 ปี ซึ่งเป็นจุดลงนามถวายพระพร ก็มีประชาชนเข้าแถวรอลงนามถวายพระพรอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันบุคลคลสำคัญต่างๆ ก็เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมา

ขณะที่บรรยากาศบริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ยังมีประชาชนมาสักการะพระราชานุสาวรีย์ พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร โดยประชาชนต่างแหนมองห้องพักฟื้นพระอาการ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความกังวลใจ ส่วนที่ใต้โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ก็ยังมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาติดตามพระอาการของในหลวงอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

คุณยายลำยอง วงศ์บุปผา อายุ 83 ปี เดินทางมาพร้อมเพื่อนบ้านนางศุลีพร แว่นเรืองรอง อายุ 57 ปี กล่าวว่า ทราบข่าวในหลวงประชวรตั้งแต่เมื่อวานนี้ จึงได้ชักชวนกันมาร่วมลงนามถวายพระพร รู้สึกเป็นกังวลใจไม่ดี เมื่อทราบว่าพระองค์ประชวรจึงมากราบขอพรจากพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระชนก และพระราชชนนี ขอให้ในหลวงหายจากอาการประชวรเร็วๆ ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ด้านนางศุลีพร กล่าวว่า ขอให้พระองค์สบายพระทัย พสกนิกรทุกคนเป็นห่วง และจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์หายจากประชวร ถ้ามีโอกาสก็จะมาติดตามพระอาการที่โรงพยาบาลศิริราชอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า เวลาประมาณ 13.25 น. นางออรอรา ศรีบัวพันธุ์ เลขาธิการมูลนิธิคอลฟิลด์ เพื่อคนตาบอด ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาร่งมลงนามถวายพระพร

โดยนางออรอรา กล่าวว่า หลังทราบข่าวในหลวงประชวรในช่วงเช้าของวันนี้ ตนได้สั่งการไปยังผู้จัดการโรงเรียนและครูใหญ่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ให้ร่วมกันมาลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรโดยเร็ว มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเจริญ เพราะพระองค์ เป็นมิ่งขวัญของคนตาบอด

จากนั้นเวลาประมาณ 13.35 น. นายสุรบถ หลีกภัย พร้อมด้วยนางภักดิพร สุจริตกุล ได้เดินทางมาร่วมลงนาถวายพระพร
ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 14.40 น.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งทันทีที่เสด็จฯลงมาถึงโถงด้านล่าง พสกนิกรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงแย้มพระสรวลรับคำถวายพระพร จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ต่อมาเวลา 14.50 น. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พร้อมด้วย นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล อดีต รมว.สธ.ได้เดินทางมายังจุดลงนามถวายพระพรที่อาคารศิริราช 100 ปี โดยนายบรรณพจน์ได้เป็นตัวแทนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและคุณหญิงพจมาน ชินวัตรลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร จากนั้นได้เดินทางกลับสรุปผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2550 <11/10/50>

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจัดการเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2550 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม63_96_PP.doc (66 KB.)การตรวจงานจ้าง <04/10/50>

ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ถนนคสม. บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 1รายละเอียดเพิ่มเติม 62_95_P (29 KB.)ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 <22/08/50>
หนังสือประชาสัมพันธ์ 59_94_PR.doc (29 KB.)ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร อบต.ยางคราม <18/08/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยประชาชนสามารถขอรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2550 58_92_15.doc (26 KB.)
การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 58_93_11.doc (34 KB.)คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2550 <10/08/50>

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงมีพระราชเสาวนีย์ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2550 แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจะนำไปเผยแพร่เทิดพระคุณแม่ทั่วประเทศ ความว่า


" ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ
คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน
ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย "
ความเป็นมาของวันแม่

โดยทั่วไป คำว่า แม่ จะหมายถึง

หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก หรือคำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน นอกจากนี้ก็ยังมีคำอื่นๆที่หมายถึง แม่ อีก เช่น ชนนี มาดา มาตา มารดา มารดร มาตุรงค์ มาตุเรศ เป็นต้น

ในทางพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ทรงเปรียบ บิดามารดา ว่า

เป็น ทิศเบื้องหน้า คือ ผู้มาก่อน และถือว่า การบูชาบิดามารดา เป็น ๑ ในมงคล ๓๘ คือ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา อันหมายถึง การแสดงความเคารพ ยกย่อง เลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจแก่บุคคลที่มีคุณความดีควรแก่ระลึกถึง และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม เช่น พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ผู้ประพฤติชอบ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประพฤติดี และพ่อแม่ ผู้มีพระคุณต่อเรา บิดามารดานั้นท่านว่า เป็น พระในบ้าน ที่เปรียบเสมือน พระพรหม พระเทพ พระอาจารย์ และพระอรหันต์ ของลูก

ที่กล่าวว่า พ่อแม่ เป็นพระพรหมของลูก

ก็เพราะท่านมีพรหมวิหารสี่ อันประกอบด้วย ความเมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดีต่อลูก ความกรุณา คือ มีความเห็นอกเห็นใจลูกอย่างแท้จริงและพยายามช่วยเหลือลูกเมื่อประสบความเดือดร้อนหรือความยากลำบากอยู่เสมอ เมื่อลูกประสบความสำเร็จหรือเจริญก้าวหน้าก็มีมุทิตาจิต คือยินดีอย่างจริงใจ ครั้นลูกผิดพลาด ก็มีใจอุเบกขา คือไม่ซ้ำเติม ทับถมลูก


พ่อแม่ เป็น พระเทพ หรือบุรพเทพ (บุระพะเทพ) คือ

เป็นเทพเจ้าเบื้องต้นหรือเทวดาองค์แรกของลูก เพราะพ่อแม่มีหน้าที่ปกป้องภยันตรายต่างๆให้แก่ลูก ดังเช่นเทพเจ้าที่คอยปกป้องคุ้มครองภัยให้แก่มนุษย์ ซึ่งเทพเจ้าหรือเทวดา บางครั้งยังหลงลืมหรือต้องวอนขอ แต่พ่อแม่ไม่เคยลืมหรือไม่เคยละทิ้งที่จะปกป้องเรา ท่านจึงเหมือน เทพเจ้าผู้พิทักษ์ของลูก

พ่อแม่ เป็น พระอาจารย์ คนแรกของลูก

เพราะท่านเป็นคนอบรมสั่งสอนเราทั้งในด้านดำเนินชีวิต และให้การศึกษาแก่เรา คำสอนของท่านล้วนมาจากใจบริสุทธิ์ที่เกิดจากความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีต่อลูก

พ่อแม่เป็น พระอรหันต์ ของลูก

พระอรหันต์ผู้บรรลุความเป็นจริงแห่งชีวิต และมีน้ำใจบริสุทธิ์ออกสั่งสอนมวลชนให้เจริญรอยตามเพื่อความหลุดพ้นฉันใด น้ำใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกก็บริสุทธิ์หมดจดฉันนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เคยตรัสไว้ว่า แม่เป็นพระอรหันต์ของลูก คนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราบไหว้พระอรหันต์ อย่าลืมว่ามีพระอรหันต์อยู่กับตัวแล้ว ควรปฏิบัติต่อแม่อย่าได้บกพร่องได้

ครอบครัวใดจะอบอุ่นและเข็มแข็ง ควรจะมีทั้งพ่อและแม่เป็นหลักในบ้าน

อย่างไรก็ดี มีคำกล่าวว่า บ้านใด หากขาด พ่อ ซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวแล้ว ก็เปรียบเสมือนขาด ถ่อ หรือไม้ที่จะใช้ค้ำยันเรือหรือแพให้แล่นไปตามทิศทางที่ต้องการ แม้จะยากลำบาก ก็ยังแล่นต่อไปได้ แต่เมื่อใดก็ตามที่ขาด แม่ จะเสมือน แพแตก บ้านนั้น ก็ยากที่จะประคับประคองชีวิตครอบครัวต่อไปได้ ทั้งนี้ เพราะ แม่ โดยส่วนมากจะรักลูกและพยายามยืนหยัดเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเองต่อไป แม้จะไม่มี พ่ออยู่ด้วย แต่พ่อส่วนใหญ่ มักจะหา แม่ใหม่ ให้ลูก อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวเพิ่มขึ้น


ความเป็นมาของ

วันแม่ นั้น กล่าวกันว่า

ชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยนางแอนนา เอ็ม. จาร์วิส คุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟียเป็นผู้เรียกร้องให้มีขึ้น และต้องใช้ความพยายามร่วมสองปีจึงประสบผลสำเร็จ ซึ่งในปีพ.ศ. ๒๔๕๗ ประธานาธิบดีวู้ดโรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือเอาวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคมเป็น วันแม่แห่งชาติ และใช้ ดอกคาร์เนชั่น เป็นสัญลักษณ์วันแม่ โดยมี ๒ แบบคือ ถ้าแม่มีชีวิตอยู่ ให้ใช้ดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ใช้ดอกคาร์เนชั่นสีขาว

สำหรับประเทศไทย

มีการจัดงานวันแม่ครั้งแรก โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่สวนอัมพร แต่เนื่องจากช่วงดังกล่าวเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทำให้ต้องงดจัดในปีต่อไป และต่อมาแม้จะมีหลายหน่วยงานได้พยายามรื้อฟื้นจัดขึ้นอีก แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร รวมทั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนด วันแม่ หลายครั้ง

จนเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓

คณะรัฐมนตรีสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มีประกาศรับรองให้วันที่ ๑๕ เมษายนของทุกๆปี เป็น วันแม่ โดยเรียกว่า วันแม่แห่งชาติ และมอบหมายให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นครั้งแรก และได้รับความสำเร็จด้วยดี มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนจัดงานกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่นั้นมา

และยังมีการประกวดแม่แห่งชาติ และคำขวัญวันแม่

เพื่อให้เกียรติและเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้ยิ่งๆขึ้นไปด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ทางราชการจึงได้เปลี่ยนใหม่ โดยให้ถือว่าวันที่ ๑๒ สิงหาคม อันเป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็น วันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ใช้ ดอกมะลิ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่ ตั้งแต่นั้นมา

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549