<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ <01/12/52>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะดำเนินโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐอย่างทั่วถึง ตลอดจนสามารถเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการภายในเดือนเมษายน 2553 ดังนั้น
เทศบาลตำบลยางคราม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนพิการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการไปดำเนินการจดทะเบียนคนพิการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และยื่นความจำนงขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 - 30 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม โดยคนพิการต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตนดังนี้คือ
1) บัตรประจำตัวคนพิการ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคารการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช <16/11/52>

เทศบาลตำบลยางคราม จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ในระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2552 จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีในวันและเวลาดังกล่าวโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
วันที่ 4 ธันวาคม 2552
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทุกหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน
- กิจกรรม 5 ส. เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2552
- ช่วงเช้า กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์,กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล จากพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
- ช่วงเย็น กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร,จุดพลุ,ปล่อยโคมลอย 999 ลูก เฉลิมพระเกียรติ ,ประกวดพ่อดีเด่น,และมหรสพสมโภชน์ ตลอดทั้งคืนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2554 <16/11/52>

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2552 โดยให้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลในการประมาณการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554 นั้น
ดังนั้น เทศบาลตำบลยางคราม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2493 (ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553) มายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยมีเอกสารหลักฐานดังนี้คือ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังฃีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามเป็นเทศบาลตำบลยางคราม <09/11/52>

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลยางคราม
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลยางคราม
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตามคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเป็นต้นไป บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว คงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญํติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2552

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
(นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง <23/04/52>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ลงวันที่ 20
มีนาคม 2552 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ในตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย และตำแหน่งแม่บ้าน
ชุมชนนั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้น และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของ
พนักงานจ้างตามช้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2547 และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้าง ตามข้อ 6
รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้วปรากฏว่ามีผู้
มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
001 นางสาวปิยพร เพลงพันทิด
002 นางวนิดา ปันชำนาญค้า
004 นางสาวนงนุช ปู่ตุ้ย
005 นางสาวรำพรรณ จันสม
007 นางสาวนารีรัตน์ มูลใหม่

ตำแหน่ง แม่บ้าน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
001 นางนงเยาว์ จิตตาดู
002 นางวิลัย โกฎิแก้ว
003 นางทองสาย หล้าอี่
004 นางสาวอำไพ ใจยา
005 นางสาวเสาวลักษณ์ กันทะตา
006 นางสาวพัชราภรณ์ เมธาทัศน์
007 นางรุ่งนภา ตาป้อ
008 นางทัศน์วรรณ โปธา
009 นางหล้า จันสีมุ่ย

จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อ เป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนัก
งานจ้างและให้มาเข้ารับการสอบข้อเขียนในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2552
เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2552


นายถนอม กรรมใจ
(นายถนอม กรรมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง <24/03/52>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รวม 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 และข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2536 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0318/ว 2438 ลงวันที่
2 สิงหาคม 2538 และข้ อ 18 ,19 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ
สามารถหรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วน
ตำบล ดังนี้
ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการอันเป็นที่รังเกียจต่อสังค
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง.โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้า
หน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิ
สาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ต้องได้รับวุฒิก ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกปฐมวัย สาขาวิชาเอกอนุบาล หรือเทียบเท่า
และมีความรู้ความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้
- แม่บ้าน ต้องได้รับวุฒิการศึกษาประถมศึกษา (ป.6) หรือได้ไม่ต่ำกว่า
นี้หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
นี้ได้และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ติดต่อ
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนนตำบลยางคราม ระหว่างวันที่ 1-17 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา
08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5336-7121 โดยเสียค่าธรรมเนียมการ
สมัครตำแหน่งละ 100 บาท

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
จำนวน 3 รูป
2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4) ประกาศนียบัตรแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้างฯ
จำนวน 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
คัดเลือก ในวันที่ 23 เมษายน 2552

กำหนดวันสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะประกาศ เวลา สถานที
ที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 23 เมษายน 2552โครงการ อบต.ยางคราม เคลื่อนที่ <23/03/52>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม จะได้ดำเนินโครงการ
อบต.ยางครามเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม -
4 เมษายน 2552 นี้ โดยจะให้บริการฟรี อาทิเช่น การตัดผม การตร
วจสุขภาพ การต่อภาษีรถ การให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การแจกกล้าพันธ์ไม้ การแจกเมล็ดพันพธ
พันธ์พืช เป็นต้น โดยจะเริ่มดำเนินการที่หมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านแรก
และทยอยจัดให้ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน แบ่งเป็นหมู่บ้านละ ครึ่งวันจึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของอบต.ยางคราม
ตามกำหนดการดังนี้คือ
วันที่ 30 มี.ค. หมู่ที่1,6
วันที่ 31 มี.ค. หมู่ที่ 8,10
วันที่ 1 เม.ย. หมู่ที่ 3,7
วันที่ 2 เม.ย. หมู่ที่ 4,9
วันที่ 3 เม.ย. หมู่ที่ 2,11
วันที่ 4 เม.ย. หมู่ที่ 5องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม <06/03/52>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม จะมีการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลยางคราม ไว้ด้วยกันและสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ที่ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน ทั้งด้านอาคาร สถานที่ มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยตามหลักวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ประกาศให้ผู้ปกครองที่มีเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปี 6 เดือน เป็นต้นไป นำบุตรหลานสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลยางครามประกาศรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม 109_114_11111.doc (41 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549