<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญชวนส่งไปรษณียบัตรให้แม่ เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" <08/08/50>

เมื่อ วันที่ 7 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ได้มีกลุ่มดารานักแสดง อาทิ “โฬม” พัชฏะ นามปาน “จ๊ะจ๋า” พริมรตา เดชอุดม “หยวน” นิธิชัย ยศอมรสุนทร นำไปรษณียบัตร “วันแม่” เคลือบกลิ่นหอมดอกมะลิ มามอบให้พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และครม.ซึ่งทาง สวช.ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมที่ดีในเรื่องของความกตัญญู รู้คุณ ต่อบุพการีและผู้มีพระคุณให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งนี้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยฯ จะเป็นศูนย์กลาง ในการกระจายไปรษณียบัตร “วันแม่” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.นี้


สำหรับผู้ที่ส่งไปรษณียบัตร “วันแม่” จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดดวงตราไปรษณียากร ตลอดเดือนส.ค.


นอกจากนี้ ยังสามารถส่งไปรษณียบัตร “วันแม่” ทางอินเทอร์เน็ต (E-Card) ซึ่งทาง สวช.ให้บริการดาวน์โหลดภาพไปรษณียบัตร ทางเว็บไซต์ http://www. oncc.go.th หรือ http:// culture.go.th ตั้งแต่วันที่ 8-31 ส.ค.นี้ นอกจากนี้ทาง สสส. ได้นำสื่อรณรงค์ “งดเหล้า เข้าพรรษา” มามอบให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ส่วนที่บ้านผู้สูงอายุ บางแค 2 ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ พร้อมคุณแม่ โคมนต์ โตคงทรัพย์ และ มด-ชุติมณฑน์ ชัยรัตน์ พร้อมคุณแม่ ปวริศา ชัยรัตน์ ไปจัดกิจกรรม มอบความรักความอบอุ่นแก่แม่ผู้ถูกทอดทิ้ง ในโครงการ “ครอบครัวอบอุ่น สังคมแข็งแรง” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 50.บทความเกี่ยวกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย

ในรัชกาลปัจจุบัน พระราชกรณียกิจทรงเปลื้องทุกข์และเอื้ออำนวยสุขให้กับอาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลานานนับเป็นสิบ ๆ ปี จะเห็นว่ามิได้มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงปฏิบัติภารกิจ หากแต่ยังมี สมเด็จพระราชินีนาถ "พระแม่มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย" ที่ทรงช่วยปฏิบัติมาโดยตลอด ดั่งข้อความตอนหนึ่ง ที่จิรภา อ่อนเรือง ได้เขียนไว้ในเรื่อง สมเด็จฯ ในปีสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งลงพิมพ์ใน อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๘ ว่า...
.......... "ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการบริหารประเทศแต่เพียงพระองค์เดียว มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนชาวไทย มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเข้าไปบริหารประเทศอย่างทุกวันนี้ สมเด็จพระราชินี หรือพระอัครมเหสีของพระมหากษัตริย์ มิได้ทรงมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเช่นทุกวันนี้ หน้าที่ของสมเด็จพระราชินี คือปกครองข้าราชการฝ่ายในและถวายปฏิบัติพระเจ้าแผ่นดินจะเกี่ยวข้องกับราชการแผ่นดิน ก็ในยามที่พระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในประเทศ หรือไม่สามารถจะทรงบริหารประเทศด้วยพระองค์เองได้เท่านั้น ดังเช่นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประเทศในยุโรป ในปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย ไม่ทรงมีพระราชอำนาจเหนือกฏหมาย ทรงดำรงอยู่ในตำแหน่งองค์พระประมุขของประเทศ และจุดรวมแห่งความสามัคคีของประชาชนขาวไทยทรงปฏิบัติพระองค์ดุจพ่อเมืองผู้มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์แต่อย่างเดียว พระราชภารกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบัน มิได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจในฐานะสมเด็จพระอัครมเหสี และฐานะสมเด็จพระชนนีของสมเด็จเจ้าฟ้า พระเจ้าลูกเธอเท่านั้น แต่ได้ทรงถือเป็นพระราชภารกิจของพระองค์ในการช่วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวไทย นับแต่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นต้นมา ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อยู่ในแดนไกล ตลอดจนทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศชาติมิได้ขาด ทรงเอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ของบุคคลเหล่านั้น และทรงปฏิบัติทุกทางที่จะนำความสุขไปให้พวกเขา..."
.......... จากวันเวลาที่ผ่านมา ความจริงที่ปรากฎจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มิได้มีอยู่เฉพาะในเรื่องทุกข์สุขของราษฎรเพียงอย่างเดียว แต่พระองค์ยังทรงมีพระปณิธานอย่างแม่นมั่นที่จะทรงเป็นผู้ชี้นำ โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากบทความเรื่อง "แม่" ผู้ประเสริฐ ซึ่งลงพิมพ์ในอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๑ ได้ยืนยันในความจริงข้อนี้ว่า.....
.......... "เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้แทนหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในเมืองบอสตัน ได้กราบทูลถามว่า ทรงชอบอะไรมากที่สุด สมเด็จฯ ได้ทรงตอบโดยไม่ทรงลังเลเลยว่า
.......... "ฉันชอบเป็นแม่มากที่สุด"
.......... บทความดังกล่าวได้เขียนต่อไปอีกว่า ในขณะนั้นผู้ฟังอาจจะรู้สึกเฉย ๆ ที่ได้ฟังพระราชดำรัสเช่นนั้น แต่ผู้เขียนเชื่อว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงตอบความจริงจากพระราชหฤทัย ความชอบเป็นแม่ ทำให้ทรงเป็น "แม่" ที่ประเสริฐเปรียบประดุจแสงเทียนที่ส่องสว่างให้กับประชาชนคนไทยจำนวนมากมาย ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 <01/08/50>
52_83_a.doc (28 KB.)ขอเชิญชวน <26/07/50>

ร่วมแห่เทียนพรรษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ในวันศุกร์ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป โดยจะถวายเทียนจำนวน 11 ต้น 11 วัด/สำนักสงฆ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม นำทีมโดยท่านนายกถนอม กรรมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม พนักงานส่วนตำบล รวมถึงพนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม และประชาชนในพื้นที่ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง <23/07/50>
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 50_82_a.doc (25 KB.)กำหนดวันออกเสียงประชามติ <16/07/50>

วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2550 เป็นวันออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ กับร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งฉบับ
จากคราวประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 40 / 2550 วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้นะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะไปร่วมลงประชามติประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ 49_81_doc1184559604687.pdf (12 KB.)ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและที่สาธารณะ <03/07/50>
หนังสือประชาสัมพันธ์ 46_79_p.doc (29 KB.)ประกาศการตรวจงานจ้าง <21/06/50>
ประกาศการตรวจงานจ้าง 45_78_aaa.doc (26 KB.)ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมา 7 โครงการ (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 29 - 35) <06/06/50>
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมา 7 โครงการ (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 29 - 35) 44_75_11.doc (47 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549