<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยางคราม (long term care) <03/12/61>

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยางคราม (LTC) ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ Care giver ที่ได้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุฯ ปีงบประมาณ 2561 ทั้งสิ้น จำนวน 80 ราย ซึ่ง Care giver ทั้ง 10 คน ได้นำเสนอผลการดูแลผู้สูงอายุฯ ที่ตนรับผิดชอบให้กับคณะอนุกรรมการฯ ทราบสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางคราม จัดประชุมสามัญประจำปี 2561 <03/12/61>

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางคราม ได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี 2561 และได้ดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางคราม เข้ามาใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยได้คณะบริหารสภาเด็กฯ จำนวน 20 คน ดังนี้
1.นายกฤษฎา บุญใจ ประธานสภาเด็กฯ
2.นายณรงค์ศักดิ์ จันสีมุ่ย รองประธาน
3.นายเติมศักดิ์ วาโร รองประธาน
4.นายปฏิพัทธ์ ตาวัง ผู้บริหาร
5.นายดนุพงษ์ จันสีมุ่ย ผู้บริหาร
6.ด.ญ.ทักษพร เขียวคำ ผู้บริหาร
7.ด.ญ.รตนะวรรณ เตชะยา ผู้บริหาร
8.ด.ญ.นัฐกานต์ จันทร์สีมุ่ย ผู้บริหาร
9.ด.ช.วทัญญู จันทร์เที่ยง ผู้บริหาร
10.ด.ญ.ศิรินทร์ญา ติ๊บปัน ผู้บริหาร
11.ด.ญ.พิมพ์วิภา สมบุญชัย ผู้บริหาร
12.ด.ช.ธนดล ไชยาโส ผู้บริหาร
13.ด.ช.วินัยศักดิ์ คำโปน ผู้บริหาร
14.ด.ช.เอกลักษณ์ ต๊ะคำ ผู้บริหาร
15.นายธีรภัทร คำจินะ ผู้บริหาร
16.ด.ช.เดชาธร กิติวรรณ ผู้บริหาร
17.ด.ช.อภิชัย ปู่คอง ผู้บริหาร
18.ด.ช.พีรพล บุญยรัตน์ ผู้บริหาร
19.ด.ญ.จิรัชญา ศิริสุวรรณอุดม ผู้บริหาร
20.ด.ญ.แพรพิไล บุญยรัตน์ ผู้บริหารโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย <03/12/61>

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางคราม ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 หลัง และได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ 5 รายดังกล่าวศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลยางคราม จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ <23/11/61>

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยางคราม ขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 ทางศูนย์ฯ ได้มีการทำกิจกรรมทุกวันศุกร์ที่ 2 ของทุกเดือน และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก หลายหน่วยงาน ทั้ง โรงพยาบาลดอยหล่อ , กศน.อำเภอดอยหล่อ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย,สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางคราม <23/11/61>

ด้วยสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรม โครงการ "เด็กและเยาวชนยางครามรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 ณ บ้านเคียงจันทร์รีสอร์ท โดยมี นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางครามให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่การจัดงานวันท้องถิ่นไทย <20/03/60>

เทศบาลตำบลยางคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยการเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนสายหลัก ล้างทำความสะอาดถนน เนื่องในวันท้องถิ่ยไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <28/10/59>

เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลยางคราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านดอนชัย กลุ่่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนตำบลยางคราม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 19.00 น. ณ วัดใหม่พัฒนา ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม อปท. จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมธรรมะสัญจร <18/08/57>

โดยเทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสงฆ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. บ้านดอนชัย ผู้สูงอายุ อสม. และกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางคราม ร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร ณ วัดยางคราม ในวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549