<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

การจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีตามนโยบายรัฐบาล <09/11/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาดอยหล่อ ได้จัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามนโยบายรัฐบาลในการประสานรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 อย่าง อันได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,และมันสำปะหลัง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมาโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน <14/09/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ประจำปี 2552 ในวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม โดยอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100 คน ในโรงเรียนพื้นที่ตำบลยางคราม เพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดที่จะเข้ามาสู่ตัวเด็ก ให้เด็กรู้เท่าทันถึงภัยยาเสพติด และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลยางคราม ประจำปี ๒๕๕๒ <07/09/52>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลยางคราม ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบ้านห้วยน้ำขาว เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญากิจกรรม คืนต้นไม้ให้ป่าคืนปลาให้น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ <17/08/52>

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้ดำเนินกิจกรรมปลูป่า ปล่อยปลา ในสถานที่หมู่ที่ 6 บ้านศรีแดนเมือง ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในพิธี มีนายศิวะ ธมิกานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม <13/05/52>

ด้วยวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม โดยในช่วงเช้าทำพิธีทางศาสนา โดยมีพระสงฆ์ ๙ รูป มาทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ และในเวลา ๐๙.๔๙ น. มีพิธีเปิด โดยท่านเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงาน ท้องถิ่นทั้งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง รวมทั้ง กำนัน ผูใหญ่บ้านประชาชน ในเขตตำบลยางคราม โดยการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลยางครามเข้าไว้ด้วยกัน ได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดห้วยน้ำขาว หมู่ที่ ๑ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตชะกมลสุข หมู่ที่ ๓ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้ศูนย์มีมาตรฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องในตำบลยางครามอบต.ยางคราม ดำเนินจัดโครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ปี ๒๕๕๒ <07/05/52>

ด้วยส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2552 เพื่อเป็นทางเลือกเสริมการเรียนให้แก่เด็กในพื้นที่ เปิดโอกาสความเสมอภาคทางด้านการศึกษารวมถึงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ โดยการอบรมจำนวน ๒๔ วันอบต.ยางคราม นำกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางคราม ทัศนศึกษาดูงาน <06/03/52>

เมื่อวันที่ 25-28 กุมภาพันธ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลนำกลุ่มแม่บ้านตำบลยางคราม ทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางครามวันเด็ก 2552 <12/01/52>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้จัดงานวันเด็กแห้่งชาติปีะจำปี 2552 ในวันที่ 9 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว โรงเรียนวัดหนองหลั้ว โรงเรียนวัดศรีดอนชัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำห้วยน้ำขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตชะกมลสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยรากไม้ เข้าร่วม โดยในงานมีการประกวดวาดภาพระบายสี ตอบปัญหา คัดลายมือ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549