<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

การจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางคราม <22/07/53>

เทศบาลยางครามได้จัดเวทีประชาคมและจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางครามขึ้น โดยให้เป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การประชุมอบรมและสัมมนา เทศบาลตำบลยางครามส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ประจำปี 2553 <25/05/53>

ด้วยอำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ ศูนย์กีฬาอำเภอดอยหล่อ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ ได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 8 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ โดยเทศบาลตำบลยางคราม ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ในประเภทกีฬา 1. ฟุตบอลประชาชน , 2. ฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี , 3. วอลเลย์บอลชาย , 4. วอลเลย์บอลหญิง ,5. เซปัคตระกร้อ ทั้งประเภททีมเดี่ยวและทีมชุด , 6. เปตองทั้งชายและหญิง ประเภทเดี่ยว คู่ ทีม 7. มาราธอน ชาย และหญิง และ กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักคะเย่อ , วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดสามขาโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <23/03/53>

เทศบาลตำบลยางคราม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางคราม ในระหว่างวันที่ 15 - 25 มีนาคม 2553 โดยมีประชาชนให้ความสนใจนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนฯ กว่า 1,200 ตัวกิจกรรมวันเด็กแห่ง 2553 ของเทศบาลตำบลยางคราม <27/01/53>

ด้วยวันที่ 7 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลยางคราม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม โดยพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ท่าน สส.สุรพล เกียรติไชยากร ในงานมีการแสดงความสามารถของเด็ก บนเวที และกิจกรรมแสดงความสามารถของเด็ก ได้แก่ คัดไทย วาดภาพระบายสี เรียงความ ตอบคำถาม และช่วงบ่าย มีกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมสร้างสรรค์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ภายใต้ชื่องาน "ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี" <09/12/52>

ด้วย เทศบาลตำบลยางคราม ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ภายใต้ชื่องานว่า "ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี" มีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ชาวตำบลยางครามทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้าน ,ตัดหญ้า ,ล้างถนน ฯลฯ และในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ช่วงเช้าได้มีการประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป ช่วงเย็นมีพิธีถวายพานพุ่ม การจัดเทียนชัย และจุดพลุ และปล่อยโคมลอย 999 ลูก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การมอบรางวัลพ่อดีเด่น และการแสดงของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางคราม มหรสพสมโภชน์ตลอดทั้งคืนการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีตามนโยบายรัฐบาล <09/11/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาดอยหล่อ ได้จัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามนโยบายรัฐบาลในการประสานรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 อย่าง อันได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,และมันสำปะหลัง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมาโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน <14/09/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ประจำปี 2552 ในวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม โดยอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100 คน ในโรงเรียนพื้นที่ตำบลยางคราม เพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดที่จะเข้ามาสู่ตัวเด็ก ให้เด็กรู้เท่าทันถึงภัยยาเสพติด และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลยางคราม ประจำปี ๒๕๕๒ <07/09/52>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลยางคราม ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบ้านห้วยน้ำขาว เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549