<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

กิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช <16/12/51>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ดำเนินการจัดงานจุดเทียนชัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดยมีปลัดศิวะ ธมิกานนท์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยในครั้งนี้กิจกรรมบวชป่าชุมชนอนุรักษ์ หมู่ที่ 6 บ้านศรีแดนเมือง <04/12/51>

ด้วย อบต.ยางคราม ดำเนินการจัดพิธีบวชป่า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลยางครามไว้ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2551อบต.ยางคราม ออกทำเวทีประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล เป็นหมู่บ้านที่สอง <13/11/51>

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม นำโดยท่านนายกถนอม กรรมใจ และท่านปลัดสายันห์ พรมมาแบน นำคณะไปบ้านหมู่ที่1 บ้านห้วยน้ำขาว เพื่อจัดทำเวทีประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบล โดยในการออกไปครั้งนี้เป็นหมู่บ้านที่สอง ในการออกทำประชาคม และให้ทุกส่วนฝ่ายของ อบต.ยางคราม ได้พบปะพี่น้องและรายงานการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2551การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลยางคราม <11/11/51>

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 19.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม เป็น เทศบาลตำบลยางคราม ณ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลยางคราม โดยในการจัดทำเวทีประชาคม แต่ละส่วนของ อบต.ยางคราม ได้แสดงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ประชาชนได้รับทราบ โดยผลการจัดทำประชาคม ประชาชนในหมู่บ้านดอนชัยเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลจัดงานกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลยางคราม ประจำปี 2551 <22/09/51>

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้จัดงานกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลยางคราม ขึ้น ในวันที่ 19 กันยายน 2551 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบ้านห้วยน้ำขาว เพื่อให้ส่งเสริมเด็กได้เล่นกีฬา ทำให้เด็กสามารถพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ เพื่อเป็นอนาคตของชาติสืบต่อไปแจกอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักเรียน <23/05/51>

วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม มอบ กระเป๋า , หนังสือเรียน , สมุด แก่นักเรียนทุกคนที่เรียนในโรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว โรงเรียนวัดหนองหลั้ว โรงเรียนวัดศรีดอนชัย มอบ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามอบต.ยางคราม อบรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในตำบลยางคราม <15/05/51>

เมื่อวันที่ 21 เมษายน - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ดำเนินการอบรมนักเรียนระหว่างชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6 จำนวน 31 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 <25/02/51>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้รับมอบหมายจาก อำเภอดอยหล่อ - ศูนย์กีฬาอำเภอดอยหล่อ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ ให้จัดงานกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ โดยในพิธีปิด ได้มี ท่านปลัดอำเภอดอยหล่อ มาเป็นประธานในพิธี ปิด ผลการแข่งปรากฏดังนี้
1. ฟุตบอลประชาชน ทีมตำบลสองแคว คว้าแชมป์
2. ฟุตบอลหน่วยงาน ทีมโรงพยาบาล
3. ทีมวอลเลย์บอลชาย ทีมตำบลดอยหล่อ
4. ทีมวอลเลย์บอลหญิง ทีมตำบลดอยหล่อ
5. ตระกร้อเดียว ทีมตำบลสองแคว
6. ตระกร้อทีมชุด ทีมตำบลยางคราม
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549