<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

การแข่งขันกีฬา อบต.ยางครามสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด เพื่อถวายแด่องค์ราชันย์ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ประจำปี ๒๕๕๐ <16/12/50>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลยางคราม ระหว่างวันที่ 2 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 แข่งทุกวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และมีพิธีปิดในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สรุปผลการแข่งขันดังนี้
1. ฟุตบอลประชาชนชาย ชนะเลิศได้แก่ ทีมบ้านแม่อาว หมู่ที่ 7
2. ฟุตบอล 5 คน (อายุไม่เกิน 13 ปี) ชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1
3. วอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศได้แก่ ทีมบ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8
4. วอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2
5. เซปักตระกร้อ ชนะเลิศได้แก่ ทีมบ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8
6. เปตอง ทีมชาย ชนะเลิศได้แก่ ทีมบ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8
7. เปตอง ทีมหญิง ชนะเลิศได้แก่ ทีมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2
การจัดงาน 5 ธันวามหาราช อบต.ยางคราม <08/12/50>

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้จัดงาน 5 ธันวามหาราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ในงานมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร การปล่อยโคมลอย จำนวน 500 ลูก และการประกวดร้องเพลงหมู่บ้านละ 2 คน การจับฉลากชิงรางวัล โดยในงานมีพลังประชาชนหลั่งไหลมาล้นหลามบริเวณหน้าลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม โดยประธานในพิธี โดยนายอำเภอดอยหล่อ มาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทยถวายองค์ราชันย์ 80 พรรษา <28/11/50>

วันที่ 27 พ.ย. 2550 เวลา 16.00 น. ณ บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในพิธี มีนายอำเภอดอยหล่อเป็นประธานในพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย ใร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม พร้อมด้วยสมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลยางคราม มอบให้กับนายวัชรินทร์ ทนน้ำคลิปวิดีโอ 69_47_rs_sword.wmv ()การพบปะเยี่ยมเยือนและแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลยางคราม <15/11/50>

ในระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ประกอบด้วย นายถนอม กรรมใจ (นายก) ,นายสุน พิมสาร (ประธานสภา) ,นายทวี จิตตาดู (รองนายก) ,นายสมเพชร ทาคำ (รองนายก) ,นายสว่าง เรือนชุ่มเชย (เลขานุการนายก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ยางคราม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนและพบปะผู้สูงอายุในตำบลยางคราม 11 หมู่บ้าน พร้อมดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ปีงบประมาณ 2551เอกสาร 67_42_6-36782_2551.jpg ()การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม <17/09/50>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางครามได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , พนักงานส่วนท้องถิ่น , พนักงานจ้าง ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2550 โดยศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย และ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อได้มาปรับปรุงการทำงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไปสภาผู้สูงอายุ อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ ต.ยางคราม <24/08/50>

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้เข้าศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลยางคราม โดยมีนายถนอม กรรมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม นายสุน พิมสาร ประธานสภาอบต.ยางคราม นายปิง บุสสยา ประธานชมรมผู้สูงอายุต.ยางคราม เป็นตัวแทนให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุต.ยางคราม หลังจากนั้นได้พาคณะสภาผู้สูงอายุ อบต. ศรีดอนมูล ดูงานกลุ่มจักสานไม้ไผ่ (มู่ลี่) บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 โดยนางลัดดาวัลย์ ดวงแก้ว ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2550 <08/08/50>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายก ถนอม กรรมใจ ร่วมกับสมาชิกสภาอบต.ยางคราม ทุกท่าน พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมแห่เทียนพรรษา ไป ยังวัดและสำนักสงฆ์ ในพื้นที่ตำบลยางคราม ทุกแห่ง เป็นจำนวน 11 วัด/สำนักสงฆ์ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2550โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา <02/08/50>

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว.4564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ไห้ดำเนินการโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อทำการคัดเลือกเพื่อดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 หลัง โดยในวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบราษฎรที่ยื่นความจำนงค์เข้าร่วมโครงการ และได้คัดเลือกแล้ว จำนวน 2 หลัง ซึ่งทาง อบต.จะได้ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบบ้านให้ราษฎรต่อไป.
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549