<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

สภาผู้สูงอายุ อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ ต.ยางคราม <24/08/50>

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้เข้าศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลยางคราม โดยมีนายถนอม กรรมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม นายสุน พิมสาร ประธานสภาอบต.ยางคราม นายปิง บุสสยา ประธานชมรมผู้สูงอายุต.ยางคราม เป็นตัวแทนให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุต.ยางคราม หลังจากนั้นได้พาคณะสภาผู้สูงอายุ อบต. ศรีดอนมูล ดูงานกลุ่มจักสานไม้ไผ่ (มู่ลี่) บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 โดยนางลัดดาวัลย์ ดวงแก้ว ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2550 <08/08/50>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม นำโดย ท่านนายก ถนอม กรรมใจ ร่วมกับสมาชิกสภาอบต.ยางคราม ทุกท่าน พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมแห่เทียนพรรษา ไป ยังวัดและสำนักสงฆ์ ในพื้นที่ตำบลยางคราม ทุกแห่ง เป็นจำนวน 11 วัด/สำนักสงฆ์ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2550โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา <02/08/50>

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว.4564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ไห้ดำเนินการโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อทำการคัดเลือกเพื่อดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 หลัง โดยในวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบราษฎรที่ยื่นความจำนงค์เข้าร่วมโครงการ และได้คัดเลือกแล้ว จำนวน 2 หลัง ซึ่งทาง อบต.จะได้ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบบ้านให้ราษฎรต่อไป.ทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง <11/07/50>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้ขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 และ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติ ครั้งที่ 33/2550 เมื่อันที่ 11 มิถุนายน 2550 มีมติให้ อนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 โดยวิธีการเผาสืบชะตาและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลยางคราม <20/04/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้กำหนดจัดงานสืบชะตาและรดนำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องใน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 13 เมษายน 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมี ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เขต 7 เชียงใหม่ และ ส.จ.วัชระ พรหมเสนใจ ส.อบจ.เขตกิ่งอำเภอดอยหล่อ เข้าร่วมพิธี สืบชะตาและรดนำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลยางคราม โดยมีผู้สูงอายุในตำบลยางครามเข้าร่วม 300 คน ช่วงบ่ายมีการแสดงซอโครงการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <12/04/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางครามร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์กิ่งอำเภอดอยหล่อ ได้ดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวภายในพื้นที่ตำบลยางคราม เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขบ้ากัดโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสุนัขและแมว เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางปศุสัตว์อำเภอยังได้ให้บริการในการฉีดยาคุมกำเนิดและทำหมันให้กับสุนัข ทั้งนี้มีจำนวนสุนัขและแมวที่ได้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน พ.ศ. 2550การแข่งขันกีฬากิ่งอำเภอดอยหล่อ คัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 <26/02/50>

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสามหลัง ตำบลสองแคว กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทีมในกิ่งอำเภอดอยหล่อเข้าร่วมจำนวน 4 อบต. โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแควเป็นเจ้าภาพศึกษาดูงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2550 <14/02/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้กำหนดโครงการศึกษาดูงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2550 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นำโดยท่านนายกถนอม กรรมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม และท่านปลัดสายันห์ พรมมาแบน ปลัดองค์การบรืหารส่วนตำบลยางคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 43 คน
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549