<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

ทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง <11/07/50>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้ขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 และ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติ ครั้งที่ 33/2550 เมื่อันที่ 11 มิถุนายน 2550 มีมติให้ อนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 โดยวิธีการเผาสืบชะตาและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลยางคราม <20/04/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้กำหนดจัดงานสืบชะตาและรดนำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องใน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 13 เมษายน 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมี ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เขต 7 เชียงใหม่ และ ส.จ.วัชระ พรหมเสนใจ ส.อบจ.เขตกิ่งอำเภอดอยหล่อ เข้าร่วมพิธี สืบชะตาและรดนำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลยางคราม โดยมีผู้สูงอายุในตำบลยางครามเข้าร่วม 300 คน ช่วงบ่ายมีการแสดงซอโครงการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <12/04/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางครามร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์กิ่งอำเภอดอยหล่อ ได้ดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวภายในพื้นที่ตำบลยางคราม เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขบ้ากัดโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสุนัขและแมว เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางปศุสัตว์อำเภอยังได้ให้บริการในการฉีดยาคุมกำเนิดและทำหมันให้กับสุนัข ทั้งนี้มีจำนวนสุนัขและแมวที่ได้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน พ.ศ. 2550การแข่งขันกีฬากิ่งอำเภอดอยหล่อ คัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 <26/02/50>

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสามหลัง ตำบลสองแคว กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทีมในกิ่งอำเภอดอยหล่อเข้าร่วมจำนวน 4 อบต. โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแควเป็นเจ้าภาพศึกษาดูงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2550 <14/02/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้กำหนดโครงการศึกษาดูงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2550 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นำโดยท่านนายกถนอม กรรมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม และท่านปลัดสายันห์ พรมมาแบน ปลัดองค์การบรืหารส่วนตำบลยางคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 43 คนแจกผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรและผู้สูงอายุตำบลยางคราม <30/01/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม มอบผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎร และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลยางคราม จำนวน 250 ผืน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 โดยนายถนอม กรรมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้เป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ของตำบลยางคราม ทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 250 ราย ผ้าห่มที่นำมามอบในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการมอบผ้าห่มในครั้งนี้ ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแควได้ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วยวันเด็กแห่งชาติ 2550 <12/01/50>

ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
โดยมีท่าน ปลัดอาวุโสกิ่งอำเภอดอยหล่อ ท่านวิบูลย์ เทพนรรัตน์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม โดยกิจกรรมการแสดงบนเวที มี 12 ชุด และกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย อาทิเช่น การระบายสี เตะบอลเข้าช่อง ตีกอล์ฟ ขว้างกระป๋อง สอยดาวหาคำ ตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา ประกวดการร้องเพลงการแข่งขันกีฬา อบต. ยางครามสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2549 <26/12/49>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม จัดพิธี เปิด - ปิด การแข่งขันกีฬา อบต. ยางครามสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2549 วันที่ 24 ธันวาคม 2549 ณ สนามกีฬาบ้านห้วยน้ำขาว กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ผลการแข่งขัน
* ฟุตบอลประชาชน......................................................* ฟุตบอล 7 คน ประเภทอายุไม่เกิน 13 ปี
แชมป์ บ้านห้วยน้ำขาว................................................. แชมป์ บ้านดอนชัย
รองแชมป์ บ้านแม่อาว.................................................รองแชมป์ บ้านห้วยรากไม้
ที่สาม บ้านยางคราม.....................................................ที่สาม บ้านศรีแดนเมือง
ที่สี่ บ้านใหม่พัฒนา......................................................ที่สี่ บ้านห้วยรากไม้บน

* เซปักตระกร้อ......................................................* วอลเลย์บอลชาย
แชมป์ บ้านดอนชัย.................................................. แชมป์ บ้านห้วยน้ำขาว
รองแชมป์ บ้านห้วยน้ำขาว........................................รองแชมป์ บ้านใหม่ดอนชัย
ที่สาม บ้านใหม่ดอนชัย.............................................ที่สาม บ้านห้วยรากไม้
ที่สี่ บ้านแม่อาว.........................................................ที่สี่ บ้านดอนชัย

* วอลเลย์บอลหญิง...................................................* เปตอง ชาย
แชมป์ บ้านยางคราม...................................................แชมป์ บ้านใหม่ดอนชัย
รองแชมป์ บ้านใหม่พัฒนา.........................................รองแชมป์ บ้านแม่อาว
ที่สาม บ้านใหม่ดอนชัย...............................................ที่สาม บ้านใหม่พัฒนา
ที่สี่ บ้านห้วยน้ำขาว....................................................ที่สี่ บ้านห้วยรากไม้

. * เปตอง หญิง
แชมป์ บ้านใหม่พัฒนา
รองแชมป์ บ้านใหม่ดอนชัย
ที่สาม บ้านห้วยน้ำขาว
ที่สี่ บ้านห้วยรากไม้
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549