<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

งานวันเอดส์โลก <26/12/49>

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลยางครามร่วมกับสถานีอนามัยดอนชัย ได้จัดงานรณรงค์และป้องกันเนื่องในวันเอดส์โลก โดยกิจกรรมในงานมีการเดินขบวนรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์ ของนักเรียนและประชาชนในตำบลยางคราม การจัดบอร์ดนิทรรศการ การแสดงของผู้ที่ติดเชื้อ HIV เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงภัยของโรคเอดส์ให้มากยิ่งขี้นงานพิธีกรรมตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) <12/12/49>

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2549 คณะกรรมการวัดศรีดอนชัย ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลยางคราม และประชาชนตำบลยางคราม กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานพิธีกรรมตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ขึ้น ซึ่งพิธีกรรมตั้งธรรมหลวงหรือฟังเทศน์มหาชาติ หมายถึง การฟังพระธรรมเทศนาเรื่องใหญ่หรือเรื่องสำคัญเพราะ ธรรมหลวงที่มักใช้เทศน์มักเป็นเวสสันดรชาดก อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะได้มาประสูติแล้วตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ คำว่า “ตั้ง” แปลว่า เริ่มต้น การตั้งธรรมหลวงอาจแปลว่าการสดับพระธรรมเทศนา จากคัมภีร์ที่จารขึ้นใหม่เป็นครั้งแรก การตั้งธรรมหลวงจะจัดขึ้นในเดือนยี่เป็ง สำหรับชาวบ้านจะมีการประดับประดาวัดวาอารามด้วยประทีปโคมไฟ โคมระย้า ทำอุบะดอกไม้ไปถวายวัด ทำซุ้มประตูป่าด้วยต้นกล้วย อ้อย ก้านมะพร้าว เตรียมข้าวปลาอาหารเป็นพิเศษไปทำบุญ มีการทานขันข้าวหรือสำรับอาหารไปถึงบรรพชนคนตาย ถวายอาหารและกัณฑ์เทศน์แด่พระภิกษุสงฆ์ และมีการฟังธรรมมหาชาติตั้งแต่เช้าถึงกลางคืน มีการปล่อยโคมลอย มีการเล่นบอกไฟ แข่งขันบอกไฟ และปล่อยว่าวไฟ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลยางครามการร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2549 <12/12/49>

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านตำบลยางคราม ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2549 ณ ที่ว่าการกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล,คณะผู้บริหาร,ปลัด,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 11 หมู่บ้าน <12/12/49>

มื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม,คณะผู้บริหาร,ปลัด,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 11 หมู่บ้าน ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2549 โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนถึงได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย และชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2550 โดยการพบปะครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น แก่เด็กและเยาวชนตำบลยางคราม ประจำปี 2549 <12/12/49>

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2549 ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่เด็กและเยาวชนตำบลยางคราม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม โดยมีเด็กและเยาวชนในตำบลยางครามเข้าร่วม จำนวน 119 คน โดยวันแรกเป็นการอบรมและเรียนรู้ด้านจริยธรรม วันที่สอง อบรมและเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ การตัดตุง,การจักสาน และกลองมองเซิงโครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน <12/12/49>

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ท.จำรัส โพธิยอด และ จ.ส.ต.ฐาปนพงศ์ จันทนานนท์กิจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎจราจรให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งนื้เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและวิธีการหลีกเลี่ยงจากการถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติด โดยมีเยาวชนจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมคือ โรงเรียนวัดหนองหลั้ว,โรงเรียนห้วยน้ำขาว และโรงเรียนศรีดอนชัย
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549