<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน <12/12/49>

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ท.จำรัส โพธิยอด และ จ.ส.ต.ฐาปนพงศ์ จันทนานนท์กิจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎจราจรให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งนื้เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและวิธีการหลีกเลี่ยงจากการถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติด โดยมีเยาวชนจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมคือ โรงเรียนวัดหนองหลั้ว,โรงเรียนห้วยน้ำขาว และโรงเรียนศรีดอนชัย
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549