<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

การจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยางคราม ประจำปีงบระมาณ 2557 <25/10/56>

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยางคราม จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดทำแผนกองทุนหลักประสุขภาพตำบลยางคราม ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เพื่อที่ผู้ที่สนใจนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้องต่อไปการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอดอยหล่อ <24/09/56>

อำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2556 โดยเทศบาลตำบลสันติสุขรับเป็นเจ้าภาพ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย <29/08/56>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยางคราม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กเล็กที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรี เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมอบรมและสัมมนาเทศบาลตำบลยางครามโครงการเทศบาลตำบลยางครามพบประชาชน (เทศบาลสัญจร) <29/08/56>

เทศบาลตำบลยางคราม จัดโครงการเทศบาลตำบลยางครามพบประชาชน (เทศบาลสัญจร) ในระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2556 ทั้งนี้เพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี มีหน่วยงานราชการอาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหล่อ ฯลฯ ร่วมให้บริการด้านต่างๆ กับประชาชนโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของผู้นำและทัศนศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง <26/08/56>

เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของผู้นำและทัศนศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2556 ณ บ้านจำรุง จ.ระยองและเทศบาลตำบลลูกแก จ.กาญจนบุรีสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบเครื่องกันหนาว <26/08/56>

สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.3) มอบเครื่องกันหนาวให้กับราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลยางครามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นชมรมผู้สูงอายุถวายพระพร <26/08/56>

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรี นายทวี จิตตาดู รองนายกเทศมนตรี นายสุน พิมสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลยางคราม นำคณะผู้สูงอายุ จากชมรมผู้สูงอายุตำบลยางคราม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ตึกศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช และเยี่ยมชมการประชุมสภา ณ สภาผู้แทนราษฏร โดยมี ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับโครงการให้เลือดให้ชีวิต <26/08/56>

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยางคราม (สปสช.) จัดทำโครงการให้เลือดให้ชีวิตโดยร่วมกับสภากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และกิ่งกาชาดอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ตำบลยางคราม มีประชาชนตำบลยางครามและตำบลใกล้เคียงให้ความสนใจมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก.
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549