<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

บรรยากาศภายในงานวันที่ 4 ธันวาคม 2556 <04/12/56>








พิธีมอบโล่ห์พ่อดีเด่น ประจำปี 2556 <04/12/56>








พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร <04/12/56>

เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสครบรอบ 86 พรรษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช







โครงการปิดธรรมะสัญจร เทศบาลตำบลยางคราม <03/12/56>

เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับ คณะสำนักสงฆ์ตำบลยางคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ แม่บ้าน คณะศรัทธาตำบลยางคราม จัดปิดโครงการธรรมะสัญจร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม











นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธิเปิดถนนหมุ่ที่ 9 บ้านห้วยรากไม้บน ตำบลยางคราม <07/11/56>

วันนี้ เวลา 09.00 น. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดถนน หมู่ที่ 9 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 2,700,000 บาท







การจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยางคราม ประจำปีงบระมาณ 2557 <25/10/56>

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยางคราม จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดทำแผนกองทุนหลักประสุขภาพตำบลยางคราม ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เพื่อที่ผู้ที่สนใจนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้องต่อไป



การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอดอยหล่อ <24/09/56>

อำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2556 โดยเทศบาลตำบลสันติสุขรับเป็นเจ้าภาพ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย



พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย <29/08/56>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยางคราม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กเล็กที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรี เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมอบรมและสัมมนาเทศบาลตำบลยางคราม
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549