<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวามหาราช (บรรยากาศภายในงาน) <10/12/55>
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวามหาราช (ภาคค่ำ) <07/12/55>

มอบโล่ห์พ่อดีเด่นให้กับพ่อทั้ง 11 ท่านของตำบลยางครามกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวามหาราช <06/12/55>

ตอนเช้า ประชาชนในพื้นที่ตำบลยางครามร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และของที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลยางครามมอบกล้าพันธุ์ลำไย ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัย <29/10/55>

เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยางคราม ได้ดำเนินการมอบกล้าพันธุ์ลำไยให้กับเกษตรกร ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม จำนวน 180 ราย จำนวน 2,335 ต้นการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางคราม <25/10/55>

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 คณะทำงานด้านเด็กตำบลยางคราม ร่วมกับเทศบาลตำบลยางคราม จัดกิจกรรมพบปะกลุ่มเด็ก และจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางคราม ปีงบประมาณ 2556 โดยได้คัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชน พร้อมคณะบริหารสภาเด็กฯ รวมทั้งสิ้น 19 คน ซึ่งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จะได้ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบล การประสานการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2486 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตราที่ 50 ข้อ 7 ที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ <17/10/55>

เวลา 16.00 น. การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมกำนันผู้ใหญบ้านอำเภอดอยหล่อ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางคราม ผลการแข่งขันเสมอกัน 3:3ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น <15/10/55>

เวลา 06.30 น. อำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางคราม และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่นโครงการปลูกป่ารักษ์น้ำ <27/09/55>

 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549