<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอดอยหล่อ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 <25/09/55>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอดอยหล่อ จัดงานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอดอยหล่อ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 วันอังคาร ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ในงานมีการแข่งขันวิ่ง 20 เมตร ชาย - หญิง วิ่งผลัด 4 คน ชาย-หญิง ปิดตาแต่งตัว วิ่งเก็บลูกบอล ขวางลูกบอล ดื่มน้ำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางคราม <12/09/55>

วันที่ 12-13 กันยายน 2555 เทศบาลตำบลยางคราม จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลยางครามให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลยางคราม โดยมีการทำขนมถ้วยฟู คุ๊กกี้ น้ำยาล้างจาน ขนมดอกจอกโครงการพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมะสัญจร) ครั้งที่ 4 วัดดอนชัย <07/09/55>
โครงการพรรษาสัมพันธ์ ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2 วัดยางคราม <20/08/55>
โครงการพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมะสัญจร) ครั้งที่ 1 วัดหนองหลั้ว <10/08/55>

คณะสงฆ์ตำบลยางคราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางคราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคราม ออกพบปะประชาชนในโครงการธรรมะสัญจร ที่วัดหนองหลั้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปพนักงานเทศบาลร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำชาในงานทำบุญ 100 วัน พระครูชัยสารโกวิท <26/07/55>

พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญครบ 100 วัน พระครูชัยสารโกวิท ที่วัดดอนชัยการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน <27/06/55>

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ตำบลยางครามเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 และ 3 ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และศึกษาดูงาน การพัฒนาวัดสู่การเป็นศูนย์กลางชุมชนด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ วัดห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่งานกีฬาผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2555 <16/03/55>

ชมรมผู้สูงอายุตำบลยางคราม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2555 มีผู้สูงอายุจากตำบลสองแคว ตำบลสันติสุข ตำบลดอยหล่อ ร่วมแข่งขัน ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอลผู้สูงอายุ โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549