<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

พนักงานเทศบาลร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำชาในงานทำบุญ 100 วัน พระครูชัยสารโกวิท <26/07/55>

พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญครบ 100 วัน พระครูชัยสารโกวิท ที่วัดดอนชัยการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน <27/06/55>

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ตำบลยางครามเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 และ 3 ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และศึกษาดูงาน การพัฒนาวัดสู่การเป็นศูนย์กลางชุมชนด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ วัดห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่งานกีฬาผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2555 <16/03/55>

ชมรมผู้สูงอายุตำบลยางคราม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2555 มีผู้สูงอายุจากตำบลสองแคว ตำบลสันติสุข ตำบลดอยหล่อ ร่วมแข่งขัน ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอลผู้สูงอายุ โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม <10/02/55>

เทศบาลตำบลยางคราม ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม <24/01/55>

วันที่ 24 มกราคม 2555 เทศบาลตำบลยางครามให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำนวน 60 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม โดยมี นายสุน พิมสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลยางคราม นายทวี จิตตาดู รองนายกเทศมนตรี นายศุภโชค แก้วหล้า ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลยางคราม และนายชนสิษฎ์ จิตตรง นักบริหารงานการศึกษา ให้การต้อนรับรับผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" <20/01/55>

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลยางครามและตำบลสันติสุข ตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาภาค 3 <13/01/55>

เทศบาลตำบลยางคราม และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา ภาค 3 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลยางคราม <12/01/55>

เทศบาลตำบลยางคราม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการแสดงจากนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีดอนชัย โรงเรียนวัดหนองหลั้ว โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการแสดง การละเล่นต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมทำกัน
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549