<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคราม <10/02/55>

เทศบาลตำบลยางคราม ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม <24/01/55>

วันที่ 24 มกราคม 2555 เทศบาลตำบลยางครามให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำนวน 60 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม โดยมี นายสุน พิมสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลยางคราม นายทวี จิตตาดู รองนายกเทศมนตรี นายศุภโชค แก้วหล้า ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลยางคราม และนายชนสิษฎ์ จิตตรง นักบริหารงานการศึกษา ให้การต้อนรับรับผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" <20/01/55>

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลยางครามและตำบลสันติสุข ตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาภาค 3 <13/01/55>

เทศบาลตำบลยางคราม และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา ภาค 3 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลยางคราม <12/01/55>

เทศบาลตำบลยางคราม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการแสดงจากนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีดอนชัย โรงเรียนวัดหนองหลั้ว โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการแสดง การละเล่นต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมทำกันประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" <11/01/55>

หน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยหล่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม เวลา 10.00 น.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลยางคราม <29/12/54>

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซีพี มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลยางคราม ประมาณ 500 ผืนโครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ <29/12/54>

เทศบาลตำบลยางคราม ร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้จัดตั้งด่านตรวจ บริเวณ เทศบาลตำบลยางคราม และพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555 โดยให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549