<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
กิจกรรม
 

   

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2554 <05/04/54>

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วนท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลยางครามได้จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 โดยมีกิจกรรมให้บริการต่างๆ อาทิ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,การให้คำปรึกษาทางกฏหมาย,การตรวจสุขภาพ,การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%,การรับชำระภาษี,การรับสมัครนักเรียน ศพด.,การฝึกอาชีพโดย กศน.ตำบลยางคราม ฯลฯโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % <04/04/54>

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 เทศบาลยางครามได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลยางครามใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนท้าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความสูญเสียในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่ กลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน.เทศบาลตำบลยางครามเคลื่อนที่พบประชาชน <30/03/54>

ด้วยเทศบาลตำบลยางคราม ได้จัดกิจกรรมเทศบาลตำบลยางครามเคลื่อนที่พบประชาชน โดยได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 14 -18 มีนาคม 2554 และเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางคราม จำนวน 11 หมู่บ้าน มีกิจกรรมการให้บริการดังนี้คือ
1.กิจกรรมการประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี (2555-2557)
2.การรับชำระภาษี
3.การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
4.การบริการขออนุญาตก่อสร้างฯ
5.การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน
7.กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
8.การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
9.การตรวจสุขภาพ
ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการด้านต่างๆ เป็นอย่างดีกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลยางครามสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2554 <21/12/53>

ด้วยวันที่ 19 ธันวาคม 2553 เทศบาลตำบลยางครามได้กำหนดจัดงานพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยางคราม โดยพิธีเปิดมี ปลัดอาวุโสอำเภอดอยหล่อ(นายศิวะ ธรรมิกานนท์ )เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิด มีนายอำเภอดอยหล่อ (นายคุณวัฒน์ สุคันธกูล) เป็นประธานในพิธีปิด
ผลการแข่งขันกีฬา มีดังนี้
1. ฟุตบอลประชาชนชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ ม.3 บ้านยางคราม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ม.1 บ้านห้วยน้ำขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ม.7 บ้านแม่อาว
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ม.5 บ้านดอนชัย
2. ฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ ม.9 บ้านห้วยรากไม้บน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ม.5 บ้านดอนชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ม.1 บ้านห้วยน้ำขาว
3. วอลเลย์บอลชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ ม.1 บ้านห้วยน้ำขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ม.7 บ้านแม่อาว
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ม.4 บ้านห้วยรากไม้
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ม.6 บ้านศรีแดนเมือง
4. วอลเลย์บอลหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ ม.2 บ้านใหม่พัฒนา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ม.4 บ้านห้วยรากไม้
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ม.1 บ้านห้วยน้ำขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ม.7 บ้านแม่อาว
5. ตระกร้อ
ชนะเลิศ ได้แก่ ม.8 บ้านใหม่ดอนชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ม.1 บ้านห้วยน้ำขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ม.7 บ้านแม่อาว
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ม.5 บ้านดอนชัย
6. เปตองทีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ ม.2 บ้านใหม่พัฒนา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ม.7 บ้านแม่อาว
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ม.5 บ้านดอนชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ม.6 บ้านศรีแดนเมือง
7. เปตองทีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ ม.9 บ้านห้วยรากไม้บน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ม.1 บ้านห้วยน้ำขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ม.10 บ้านผะนัง
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ม.11 บ้านหนองม่วง
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา <16/12/53>

เทศบาลตำบลยางครามได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2553 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลยางคราม โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอดอยหล่อ นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล เป็นประธานในพิธี ภายในงาน ภาคเช้า มีการทำบุญ ตักบาตร ถวายราชสดุดี ภาคกลางคืน จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล การปล่อยโคมลอย 1,000 ลูก จุดพลุ 79 นัด การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนศรีดอนชัย การมอบรางวัล "พ่อดีเด่น ประจำปี 2553" ให้แก่พ่อดีเด่นทุกหมู่บ้าน และการแสดงเฉลิมฉลองตลอดทั้งคืนเทศบาลตำบลยางครามร่วมใจต้านภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2554 <16/12/53>

เทศบาลตำบลยางครามได้แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวจำนวน 100 ผืน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่งานคเณศจตุรถี ของพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ <22/09/53>

ด้วยวันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น. พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ จัดงานคเณศจตุรถี ขึ้นเพื่อสักการะบูชารูปเคารพขององค์พระพิฆเนศ โดยเครื่องบวงสรวงในพิธีส่วนมากจะเป็น ขนม นม และผลไม้ ที่ขาดไม่ได้เลยคือ ขนมลาดูป ผลไม้ก็จะเป็น กล้วย อ้อย มะพร้าว มะม่วง ดอกไม้ ประกอบด้วยดอกไม้สีสด หรือสีจัดจ้านได้แก่ ดอกดาวเรืองสีเหลืองสด ดอกไม้สีแดง สีแสด เมื่อประกอบพิธีกรรมเสร็จจะนำองค์พระพิฆเนศไปจุ่มลงน้ำ เพื่อให้เป็นสิริมงคล จะได้เกิดความอุดมสมบูรณ์กิจกรรมสานสัมพันธ์ สายใจ สายใยรักแห่งครอบครัว <20/09/53>

ด้วย วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2553 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยางคราม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สายใจ สายใยรักแห่งครอบครัวตำบลยางคราม ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยางคราม เพื่อให้เก็ดและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ของผู้ปกครองและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549