<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ราคากลางจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม <16/09/58>
306_523_File0014.PDF (391 KB.)ราคากลางจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลยางคราม <16/09/58>
305_522_File0014.PDF (363 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ <16/09/58>

1.จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลยางคราม ประจำปี 2559
2.จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กตำบลยางคราม ประจำปี 2559
3.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม ประจำปี 2559
4.จ้างเหมาบริการนำขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำปี 2559304_520_File0014 p1.PDF (536 KB.)
304_521_File0014 p2.PDF (427 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <09/09/58>

ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยางคราม
2. เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ดอนชัย301_518_File0012 001.PDF (607 KB.)
301_519_File0012 002.PDF (566 KB.)ราคากลางโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยางคราม <09/09/58>
302_513_File0012 001.PDF (429 KB.)
302_514_File0012 002.PDF (631 KB.)
302_515_File0012 003.PDF (534 KB.)
302_516_File0012 004.PDF (624 KB.)
302_517_File0012 005.PDF (439 KB.)ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 <09/09/58>
303_509_File0012 001.PDF (365 KB.)
303_510_File0012 002.PDF (511 KB.)
303_511_File0012 003.PDF (611 KB.)
303_512_File0012 004.PDF (407 KB.)ราคากลางโครงการปรับปรุง/วางท่อระบายน้ำที่สาธารณะประโยชน์ตำบลยางคราม <20/07/58>
296_477_File0001 price.PDF (450 KB.)
296_478_File0001 BOQ.4 p.1.PDF (670 KB.)
296_479_File0001 BOQ.4 p.2.PDF (562 KB.)
296_480_File0001 BOQ.5 p.1.PDF (672 KB.)
296_481_File0001 BOQ.5 p.2.PDF (449 KB.)ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางระบบท่อน้ำเพื่อใช้ในงานภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่อ่างแฝด <20/07/58>
295_470_File0001 price.PDF (411 KB.)
295_471_File0001 BOQ.4 p.1.PDF (726 KB.)
295_472_File0001 BOQ.4 p.2.PDF (715 KB.)
295_473_File0001 BOQ.4 p.3.PDF (752 KB.)
295_474_File0001 BOQ.4 p.4.PDF (656 KB.)
295_475_File0001 BOQ.5 p.1.PDF (593 KB.)
295_476_File0001 BOQ.5 p.2.PDF (440 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549