<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 <09/09/58>
303_509_File0012 001.PDF (365 KB.)
303_510_File0012 002.PDF (511 KB.)
303_511_File0012 003.PDF (611 KB.)
303_512_File0012 004.PDF (407 KB.)ราคากลางโครงการปรับปรุง/วางท่อระบายน้ำที่สาธารณะประโยชน์ตำบลยางคราม <20/07/58>
296_477_File0001 price.PDF (450 KB.)
296_478_File0001 BOQ.4 p.1.PDF (670 KB.)
296_479_File0001 BOQ.4 p.2.PDF (562 KB.)
296_480_File0001 BOQ.5 p.1.PDF (672 KB.)
296_481_File0001 BOQ.5 p.2.PDF (449 KB.)ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางระบบท่อน้ำเพื่อใช้ในงานภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่อ่างแฝด <20/07/58>
295_470_File0001 price.PDF (411 KB.)
295_471_File0001 BOQ.4 p.1.PDF (726 KB.)
295_472_File0001 BOQ.4 p.2.PDF (715 KB.)
295_473_File0001 BOQ.4 p.3.PDF (752 KB.)
295_474_File0001 BOQ.4 p.4.PDF (656 KB.)
295_475_File0001 BOQ.5 p.1.PDF (593 KB.)
295_476_File0001 BOQ.5 p.2.PDF (440 KB.)ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายเฮือน คุณธรรมชาติ <20/07/58>
294_463_File0001 price.PDF (434 KB.)
294_464_File0001 price1.PDF (573 KB.)
294_465_File0001 Factor F p.1.PDF (398 KB.)
294_466_File0001 Factor F p.2.PDF (443 KB.)
294_467_File0001 Factor F p.3.PDF (368 KB.)
294_468_File0001 Factor F p.4.PDF (584 KB.)
294_469_File0001 Factor F p.5.PDF (446 KB.)ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยางคราม <20/07/58>
293_458_File0001 price.PDF (451 KB.)
293_459_File0001 BOQ.1.PDF (731 KB.)
293_460_File0001 BOQ.4.PDF (513 KB.)
293_461_File0001 BOQ.5 p.1.PDF (611 KB.)
293_462_File0001 BOQ.5 p.2.PDF (415 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <20/07/58>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยางคราม งบประมาณ 122,500 บาท ราคากลาง 133,500 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายเฮือน คุณธรรมชาติ งบประมาณ 157,000 บาท ราคากลาง 168,000 บาท
3.โครงการจ้างเหมาวางระบบท่อน้ำเพื่อใช้ในงานภูุมิทัศน์บริเวณพื้นที่อ่างแฝด งบประมาณ 298,000 บาท ราคากลาง 298,000 บาท
4.โครงการปรับปรุง/วางท่อระบายน้ำที่สาธารณะประโยชน์ตำบลยางคราม งบประมาณ 180,000 บาท ราคากลาง 180,000 บาท292_455_File0001 post p.1.PDF (603 KB.)
292_456_File0001 post p.2.PDF (604 KB.)
292_457_File0001 post p.3.PDF (440 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ <17/06/58>

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 22,000 บาท
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 30,000 บาท
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 25,000 บาท
วงเงินรวม 234,000 บาท290_441_post...p1.jpg (215 KB.)
290_442_post...p2.jpg (195 KB.)
290_443_price...p1.jpg (147 KB.)
290_444_price...p2.jpg (201 KB.)
290_445_price...p3.jpg (146 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง จำนวน 1 โครงการ <15/05/58>

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางครามและพื้นที่สาธารณะตำบลยางคราม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่่อ่างเก็บน้ำสาธารณะอ่างแฝด ครั้งที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.วางระบบท่อน้ำพีอี ขนาดท่อ 2 น้ิว ความยาวรวม 1,900 เมตร พร้อมติดตั้งปั๋มน้ำ ขนาด 2 นิ้ว 6 แรง กำหรับสูบจ่ายน้ำ
2.ก่อสร้างบ้านพักอาศัย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร สูง 3.00 เมตร
3.ก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ห้อง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 3.00 เมตรประกาศ หน้า 1 287_435_p1.jpg (70 KB.)
ประกาศ หน้า 2 287_436_p2.jpg (83 KB.)
ตารางราคากลาง 287_437_price.pdf (43 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549