<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ <26/11/57>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางครามและพื้นที่สาธารณะตำบลยางคราม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำสาธารณะ อ่างแฝด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วางระบบท่อน้ำ
2. ก่อสร้างบ้านพักอาศัย
3. ก่อสร้างห้องน้ำประกาศจ้าง หน้า 1 279_417_p1.jpg (200 KB.)
ประกาศจ้าง หน้า 2 279_418_p2.pdf (257 KB.)
สรุปราคากลาง หน้า 1 279_419_price1.jpg (217 KB.)
สรุปราคากลาง หน้า 2 279_420_price2.jpg (141 KB.)
ปร.4 หน้า 1 279_421_pr4 p1.jpg (263 KB.)
ปร.4 หน้า 2 279_422_pr4 p2.jpg (253 KB.)
ปร.4 หน้า 3 279_423_pr4 p3.jpg (260 KB.)
ปร.4 หน้า 4 279_424_pr4 p4.jpg (267 KB.)
ปร.4 หน้า 5 279_425_pr4 p5.jpg (257 KB.)
ปร.4 หน้า 6 279_426_pr4 p6.jpg (266 KB.)
ปร.4 หน้า 7 279_427_pr4 p7.pdf (225 KB.)
279_488_File0010.PDF (442 KB.)ประกาสประกวดราคาจ้างด้ววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ <29/10/57>

เทศบาลตำบลยางครามประกาสประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศจ้าง หน้า 1 277_414_p1.jpg (215 KB.)
ประกาศจ้าง หน้า 2 277_415_p2.jpg (177 KB.)
สรุปราคากลาง 277_416_price.jpg (213 KB.)
277_487_File0010.PDF (442 KB.)สอบราคา จำนวน 2 รายการ <21/10/57>

1.สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
2.สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการประกาศซื้อ หน้า 1 276_410_p1.jpg (188 KB.)
ประกาศซื้อ หน้า 2 276_411_p2.jpg (213 KB.)
ประกาศจ้าง หน้า 1 276_412_p1.jpg (212 KB.)
ประกาศจ้าง หน้า 2 276_413_p2.jpg (234 KB.)
276_489_ตารางราคากลาง.pdf (121 KB.)
276_490_ตารางราคากลาง.pdf (129 KB.)สอบราคาจ้างเหมา 3 โครงการ <08/09/57>

สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
1.จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลยางคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2.จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดยจะทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และมีงบประมาณเพียงพอประกาศ หน้า 1 273_367_p1.jpg (68 KB.)
ประกาศ หน้า 2 273_368_p2.jpg (158 KB.)
273_491_File0015.PDF (42 KB.)
273_492_File0017.PDF (31 KB.)
273_493_File0016.PDF (33 KB.)สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ <26/08/57>

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
1.ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม จำนวน 1 แห่งประกาศจ้าง หน้า 1 272_361_p1.jpg (75 KB.)
ประกาศจ้าง หน้า 2 272_362_p2.jpg (84 KB.)
สรุปราคากลาง 272_363_price.jpg (38 KB.)
ปร.1 272_364_pr1.jpg (74 KB.)
ปร.4 272_365_pr4.jpg (75 KB.)
ปร.5 272_366_pr5.jpg (76 KB.)สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง จำนวน 2 โครงการ <09/07/57>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร ศพด. วงเงิน 148,000 บาท
2.โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. วงเงิน 32,000 บาทประกาศจ้าง 268_360_p1.doc (66 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ <15/10/56>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายทางหน้าโบสถ์บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ 8
2. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณถนนทางไปตำบลทุ่งรวงทอง หมู่ 5
3. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม
4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7ประกาศ หน้า 1 257_357_p1.jpg (226 KB.)
ประกาศ หน้า 2 257_358_p2.jpg (250 KB.)
ประกาศ หน้า 3 257_359_p3.jpg (145 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <01/10/56>

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
1.วัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายทางเชื่อมบ้านศรีแดนเมือง-บ้านทุ่งป่าคาใต้(ตำบลทุ่งปี้) ม.6
2.วัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายทางบ้านใหม่ดอนชัย-บ้านใหม่หนองหอย ม.8ประกาศสอบราคาซื้อ หน้า 1 256_354_p1.jpg (232 KB.)
ประกาศสอบราคาซื้อ หน้า 2 256_355_p2.jpg (157 KB.)
ประกาศสอบราคาซื้อ หน้า 3 256_356_p3.jpg (196 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549