<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ <06/08/56>

ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
2.โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย หน้า 1 239_350_p1.jpg (215 KB.)
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย หน้า 2 239_351_p2.jpg (190 KB.)
ประกาศสอบราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หน้า 1 239_352_p1.jpg (219 KB.)
ประกาศสอบราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หน้า 2 239_353_p2.jpg (154 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ <16/05/56>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
1.โครงกาีรก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.8 บ้านใหม่ดอนชัย
3.โครงการจัดจ้างทำป้ายบอกชื่อซอยในหมู่บ้านประกาศสอบ หน้า 2 236_346_p2.jpg (234 KB.)
ประกาศสอบ หน้า 1 236_347_p1.jpg (207 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร <27/02/56>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรังภายในพื้นที่เทศบาลตำบลยางคราม หมู่ที่ 1 - 11 โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดดิน ตักดิน ที่แหล่งวัสดุ ขนย้ายดินเข้าสู่บริเวณโครงการ พร้อมดำเนินการปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย233_254_p1.jpg (185 KB.)
233_255_p2.jpg (229 KB.)
233_256_p3.jpg (208 KB.)
233_257_p4.jpg (135 KB.)สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ <07/02/56>

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน จำนวน 4 วัน232_252_p1.jpg (213 KB.)
232_253_p2.jpg (82 KB.)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม <18/09/55>

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 255 ถึง 30 กันยายน 2556216_251_p1.jpg (207 KB.)จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน จำนวน 2 รายการ <18/09/55>

จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1.จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนของโรงเรียนในพืนที่เทศบาลตำบลยางคราม
2.จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม215_250_p1.jpg (213 KB.)สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ <12/06/55>

สอบราคาจ้างเหมา ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ดอนชัย203_245_01.jpg (199 KB.)
203_246_02.jpg (190 KB.)สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ <02/05/55>

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ202_240_01.jpg (194 KB.)
202_241_02.jpg (232 KB.)
202_242_03.jpg (229 KB.)
202_243_04.jpg (220 KB.)
202_244_05.jpg (108 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549