<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <02/03/55>

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8
2.โครงการก่อสร้างบ่อพักระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8199_238_p01.jpg (230 KB.)
199_239_p02.jpg (237 KB.)
199_438_images.jpg (8 KB.)สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ครั้งที่ 2 <24/01/55>

สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 1 คัน185_231_p01.jpg (222 KB.)
185_232_p02.jpg (119 KB.)
185_233_p03.jpg (217 KB.)
185_234_p04.jpg (208 KB.)
185_235_p05.jpg (181 KB.)สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน <21/12/54>

เทศบาลตำบลยางคราม มีความประสงค์สอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ184_226_p1.jpg (206 KB.)
184_227_p2.jpg (105 KB.)
184_228_p3.jpg (226 KB.)
184_229_p4.jpg (213 KB.)
184_230_p5.jpg (188 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน <13/10/54>

เทศบาลตำบลยางคราม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว , โรงเรียนวัดหนองหลั้ว และโรงเรียนวัดศรีดอนชัยประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ <28/09/54>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว สายทางฌาปนสถานบ้านห้วยน้ำขาว
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านยางคราม สายทางเลียบลำเหมืองคำปาประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ <02/09/54>

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในเขตเทศบาลตำบลยางคราม จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 4, 6173_170_ประกาศ1.jpg (202 KB.)
173_171_ประกาศ2.jpg (192 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ <11/08/54>

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ <11/08/54>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ 8 บ้านใหม่ดอนชัย
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549