<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <28/01/54>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
2.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ157_161_p1.jpg (214 KB.)
157_162_p2.jpg (194 KB.)ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ <17/11/53>

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่149_160_picture3.jpg (104 KB.)ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม <01/11/53>

ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม จำนวน 1 รายการ146_158_Picture1.jpg (150 KB.)ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 2 รายการ <01/11/53>

ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 2 รายการ145_156_Picture1.jpg (179 KB.)
145_157_Picture2.jpg (63 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 <13/10/53>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน
1.จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสำหรับนักเรียน 3 โรงเรียน
2.จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม142_151_Picture.jpg (208 KB.)สอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน <01/06/53>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนสำหรับนักเรียน 3 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยางคราม137_129_prakadcar.jpg (153 KB.)การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ <31/03/53>
134_127_Picture01.jpg (186 KB.)
134_128_Picture02.jpg (48 KB.)ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ <15/03/53>
132_125_prakadpon.doc (40 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549