<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ <19/03/50>

1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF / FM (เครื่องรับส่งวิทยุ) ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF / FM (เครื่องรับส่งวิทยุ) ชนิดมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์
จำนวน 30 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2550 ระหว่าง เวลา 09.00 – 10.00 น.
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการกิ่งอำเภอดอยหล่อ ชั้น 2
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 600 บาทได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางคราม ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2550 ถึง วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2550 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 – 5336 – 7812, 0 – 5336 – 7121 ในวันและเวลาราชการ28_58_333333.doc (36 KB.)สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 170 รายการ <09/03/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียนในตำบลยางคราม จำนวน 170 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 23 มีนาคม 2550 ระหว่าง เวลา 09.00 – 10.00 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการกิ่งอำเภอดอยหล่อ ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 400 บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2550 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2550ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 26_55_pk.doc (30 KB.)
เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 26_56_Book 0-6.xls (32 KB.)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง <24/01/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน 21_54_prakat.doc (29 KB.)สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม <19/01/50>

1. โครงการซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ต.ยางคราม และหมู่ที่ 7 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง
(จุดที่ 1) ความยาว 21.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ตามแบบ อบต.ยางคราม ราคากลาง 71,300.- บาท
2. โครงการซ่อมแซมถนนข้ามลำน้ำห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ต.ยางคราม และหมู่ที่ 7 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง
(จุดที่ 2) ความยาว 25.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ตามแบบ อบต.ยางคราม ราคากลาง 98,400.- บาท
3. โครงการซ่อมแซมคันอ่างเก็บน้ำ (ป่าตึง) บ้านทุ่งบุรี หมู่ที่ 1 ต.ยางคราม โดยการถมดินลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 18 ท่อน ราคากลาง 49,600.- บาท
4. โครงการก่อสร้างป้อม อปพร. บ้านดอนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลยางคราม ขนาด กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร สูง 2.40 เมตร ราคากลาง 85,800.- บาทสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ของ อบต.ยางคราม 20_53_work1.doc (33 KB.)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ <19/01/50>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์จำนวน 5 เครื่องสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19_52_work 2.doc (33 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16]  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549