<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง <19/12/51>

- โครงการ่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำตำบลยางคราม
- โครงการจ้างเหมาขนดินเพื่อปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายละเอียดเพิ่มเติม 106_113_a.doc (91 KB.)ประกาศ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) <02/12/51>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามมีความประสงค์จะจัดสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)รายละเอียดเพิ่มเติม 102_112_abt.doc (33 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่น ๆ <25/11/51>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามมีความประสงค์จะประกาศสอบราคาราคาซื้อครุภัณฑ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 เครื่อง
2. ครุภัณฑ์อื่น ๆ (เต้นท์โครงเหล็ก หลังคาผ้าใบ จำนวน 14 หลัง)รายละเอียดเพิ่มเติม 101_111_a.doc (46 KB.)ประกาศสอบราคารจ้างเหมา อาคารเอนกประสงค์ <23/06/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 241,000 บาทประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม 92_109_Scan0003.jpg (90 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 6 โครงการ <16/05/51>
รายละเอียดเพิ่มเติม 90_107_2.doc (93 KB.)ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ 12-24/51 <12/05/51>
รายละเอียดเพิ่มเติม 89_106_12-24.doc (56 KB.)ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ 1-11/51 <12/05/51>
88_105_1-11.doc (49 KB.)ประกาศสอบราคา <23/04/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางครามมีความประสงค์จะประกาศสอบราคา จำนวน 24 โครงการรายละเอียดเพิ่มเติม 85_103_aaa.doc (175 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549