<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ <31/03/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลยางครามมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการรายละเอียดแนบท้าย 83_102_b.xls (21 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน <04/03/51>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม มีความประสงค์เรียกสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน วงเงินงบประมาณ 138,086.- บาทรายละเอียดแนบ 81_101_aa.doc (92 KB.)ประกาศสอบราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) <10/11/50>
รายละเอียดเพิ่มเติม 66_98_A.doc (39 KB.)ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) <16/10/50>
รายละเอียดเพิ่มเติม 65_97_A.doc (39 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตาข่ายเหล็กบริเวณสนามกีฬา <03/08/50>
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 54_84_aa.doc (39 KB.)ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง <12/07/50>
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 48_80_jane 1.doc (27 KB.)องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 7 รายการ <18/05/50>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
จำนวน 7 รายการ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. โครงการก่อสร้าง ตาข่ายบริเวณสนามกีฬา บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 ต.ยางคราม ตาข่ายเหล็กบริเวณสนามกีฬาหมู่บ้าน สูง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามแบบ อบต.ยางคราม
ราคากลาง 153,000.- บาท มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 76,500.- บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 ต.ยางคราม ความยาว 150.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.ยางคราม ราคากลาง 217,050.- บาท มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 146,775.- บาท

3. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านผะนัง หมู่ที่ 10 ความยาว 25.00
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.ยางคราม
ราคากลาง 35,525.- บาท มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 17,763.- บาท

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดท้องราง กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 65.00 เมตร พร้อมตะแกรงเหล็กปิด
ปากราง ตามแบบ อบต.ยางคราม ราคากลาง 97,500.- บาท มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกัน ไม่น้อยกว่า 48,750.- บาท

5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและที่สาธารณะภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 โดยทำการถม
ดินลูกรังพร้อมปรับเกรด จำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร ราคากลาง 21,000.-
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 10,500.- บาท

6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและที่สาธารณะภายในหมู่บ้านยางคราม หมู่ที่ 3 โดยทำการถมดิน
ลูกรังพร้อม ปรับเกรด จำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร ราคากลาง 21,000.-
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 10,500.- บาท


7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและที่สาธารณะภายในหมู่บ้านผะนัง หมู่ที่ 10 โดยทำการถมดินลูกรัง
พร้อมปรับเกรด จำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร ราคากลาง 42,000.- บาท
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 21,000.- บาท


กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง
วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2550 เวลา 10.00 – 12.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 5 มิถุนายน 2550 ระหว่าง เวลา 09.00 – 10.00 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
วันที่ 5 มิถุนายน 2550 ระหว่างเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ
ที่ว่าการกิ่งอำเภอดอยหล่อ ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม ระหว่าง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2550 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 – 5336 7812 และ
0 – 5336 – 7121 ในวันและเวลาราชการ
โครงการที่ 1 ชุดละ 400.- บาท
โครงการที่ 2 ชุดละ 500.- บาท
โครงการที่ 3 – 7 ชุดละ 300.- บาท

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม 36_60_prakat.doc (37 KB.)องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง <19/03/50>

จำนวน 24 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา
- โครงการที่ 1 – 8 วันที่ 3 เมษายน 2550 ระหว่าง เวลา 09.00 – 11.00 น.
- โครงการที่ 9 – 17 วันที่ 3 เมษายน 2550 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30. น.
- โครงการที่ 18 – 24 วันที่ 4 เมษายน 2550 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- โครงการที่ 1 – 8 วันที่ 4 เมษายน 2550 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น.
- โครงการที่ 9 – 17 วันที่ 5 เมษายน 2550 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น.
- โครงการที่ 18 – 24 วันที่ 5 เมษายน 2550 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ
ที่ว่าการกิ่งอำเภอดอยหล่อ ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 300 บาทได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางคราม ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2550 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2550 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 – 5336 – 7812, 0 – 5336 – 7121 ในวันและเวลาราชการ

ตามเอกสารแนบ27_57_2222.doc (64 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549