<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชื่น สิทธิบุญทา บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 <10/07/61>

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 178.00 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชื่น สิทธิบุญทา บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 388_690_3.PDF (596 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าบ้านพ่อหลวงเจริญ บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 <04/07/61>

รางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 62 เมตร ลึก 0.40 เมตรราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าบ้านพ่อหลวงเจริญ บ้านแม่อาว หมุ่ที่ 7 387_689_2.PDF (940 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างห้องน้ำประจำฌาปนสถาน หมู่ที่ 8 ขนาด 2 ห้อง <04/07/61>
ราคากลาง ก่อสร้างห้องน้ำประจำฌาปนสถาน หมู่ 8 386_688_1.PDF (1.01 MB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวิชัย ยามงคล หมู่ที่ 3 <17/05/61>

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยช้างละ 0.20 เมตร365_676_File0006.PDF (550 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงสีข้าวนายจีรศักดิ์ หมู่ที่ 3 <17/05/61>

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยช้างละ 0.20 เมตร364_675_File0005.PDF (593 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายนิพนธ์ หล้าวงค์วัน (ซอย3/2) หมู่ที่ 3 <17/05/61>

กว้าง 2.20 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยช้างละ 0.20 เมตร363_674_File0004.PDF (547 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านกำนัน หมู่ที่ 3 <17/05/61>

กว้าง 2.20 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยช้างละ 0.20 เมตร362_673_File0003.PDF (598 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายคำปัน แสงตาหล้า หมู่ที่ 3 <17/05/61>

กว้าง 2.20 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยช้างละ 0.20 เมตร361_672_File0002.PDF (532 KB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549