<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประพันธ์ จันทร์หลวง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ดอนชัย <27/11/61>

ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังทางเฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประพันธ์ จันทร์หลวง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ดอนชัย 411_729_17.PDF (538 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเกษม แถวถาธรรม หมู่ที่ 5 บ้านดอนชัย <27/11/61>

ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 52.50 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเกษม แถวถาธรรม หมู่ที่ 5 บ้านดอนชัย 410_728_16.PDF (569 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางบัวจันทร์ คุณนา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ <27/11/61>

ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 39.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 97.50 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางบัวจันทร์ คุณนา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ 409_727_15.PDF (611 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุดม ปันชัย หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ <27/11/61>

ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 26.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 66.25 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายคำ หล้ามาเมือง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ 408_726_14.PDF (529 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสว่าง เรือนชุ่มเชย หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ <27/11/61>

ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 43.20 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังทางเชื่อมเข้าบ้านกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายคำ หล้ามาเมือง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ 407_725_13.PDF (525 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายคำ หล้ามาเมือง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ <27/11/61>

ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 48.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายคำ หล้ามาเมือง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ 406_724_12.PDF (546 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนางดวงดาว เตชะยา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ <27/11/61>

ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 81.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 202.50 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนางดวงดาว เตชะยา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยรากไม้ 405_723_11.PDF (524 KB.)ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 <02/11/61>
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 429_746_10.61.pdf (5.67 MB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549