<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางวรัญญา แสงตาหล้า หมู่ที่ 3 <17/05/61>

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยช้างละ 0.20 เมตร360_671_File0001.PDF (520 KB.)ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 <30/03/61>
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือบมีนาคม พ.ศ.2561 385_687_1-3.pdf (119 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจันทร์ ชีคำ (ซอย1) หมู่ 2 <23/03/61>

กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยทั้งสองข้าง ข้างละ 0.20 เมตร359_670_13.pdf (330 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดทิศเหนือ หมู่2 <23/03/61>

กว้าง 4 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร358_669_15.pdf (324 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายติ๊บ ขัดตุ่น(ซอย3/2) หมู่2 <23/03/61>

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร357_668_14.pdf (323 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางจันทร์ ทองดี (ซอย4/1) หมู่ 2 <23/03/61>

กว้าง 3 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยนข้างละ 0.20 เมตร356_667_11.pdf (296 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางธนัชชา สีตาวัน <23/03/61>

กว้าง 3 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรราคากลางถนน คสล.ม.2ซอยบ้านนางธนัชชา 355_666_12.pdf (312 KB.)ประะกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลยางตราม <17/01/61>
343_644_ประกาศ(1).PDF (656 KB.)
343_645_ประกาศ(2).PDF (538 KB.)
343_646_เอกสารประกวด(1).PDF (511 KB.)
343_647_เอกสารประกวด(2).PDF (707 KB.)
343_648_เอกสารประกวด(3).PDF (723 KB.)
343_649_เอกสารประกวด(4).PDF (720 KB.)
343_650_เอกสารประกวด(5).PDF (779 KB.)
343_651_เอกสารประกวด(6).PDF (741 KB.)
343_652_เอกสารประกวด(7).PDF (778 KB.)
343_653_เอกสารประกวด(8).PDF (527 KB.)
343_654_ราคากลาง(1).PDF (532 KB.)
343_655_ราคากลาง(2).PDF (390 KB.)
343_656_ราคากลาง(3).PDF (602 KB.)
343_657_ราคากลาง(4).PDF (690 KB.)
343_658_ราคากลาง(5).PDF (665 KB.)
343_659_ราคากลาง(6).PDF (615 KB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549