<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 <04/10/61>
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 428_745_9.61.pdf (5.16 MB.)ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลยางคราม <02/10/61>
ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลยางคราม 422_791_2.pdf (1.47 MB.)ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลยางคราม <02/10/61>
ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลยางคราม 420_790_1.pdf (7.47 MB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจันทร์ทิพย์ สุต๋า บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 <11/09/61>

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 66.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจันทร์ทิพย์ สุต๋า บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 396_698_7.PDF (655 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายหมื่น ปู่ตุ้ย บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 <11/09/61>

กว้าง 2.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายหมื่น ปู่ตุ้ย บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 395_697_6.PDF (582 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายคำเลา ปิ่นซ้อน บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 <11/09/61>

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 70.00 ตามรางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายคำเลา ปิ่นซ้อน บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 394_696_5.PDF (597 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชุ่ม ขัดตันตุ่น บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 <11/09/61>

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูงรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 107.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชุ่ม ขัดตันตุ่น บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 393_695_4.PDF (597 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางยม ปู่ตุ้ย บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 <11/09/61>

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า77.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางยม ปู่ตุ้ย บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 392_694_3.PDF (587 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549