<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ทางไปห้วยปางหมู บ้านห้วยน้ำขาว <11/09/61>

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ทางไปห้วยปางหมู บ้านห้วยน้ำขาว 391_693_2.PDF (652 KB.)ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 <03/09/61>
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 427_744_8.61.pdf (3.89 MB.)ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 <03/08/61>
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 426_743_7.61.pdf (3.84 MB.)ราคากลาง จ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลยางคราม <03/08/61>

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 153 ตารางเมตร และก่อสร้างกำแพงกันดินขนาดกว้าง 0.15 เมตร ยาว 3.6 เมตร สูง 0.80 เมตร พร้อมลงหินคลุกบดทับปรับพื้นที่ ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวน 143 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,025 ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง จ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลยางคราม 390_692_1.PDF (1,000 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสม ทานะตา บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 <10/07/61>

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางตามแบบเทศบาลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสม ทานะตา บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 389_691_4.PDF (564 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชื่น สิทธิบุญทา บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 <10/07/61>

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 178.00 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชื่น สิทธิบุญทา บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 388_690_3.PDF (596 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าบ้านพ่อหลวงเจริญ บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 <04/07/61>

รางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 62 เมตร ลึก 0.40 เมตรราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าบ้านพ่อหลวงเจริญ บ้านแม่อาว หมุ่ที่ 7 387_689_2.PDF (940 KB.)ราคากลาง ก่อสร้างห้องน้ำประจำฌาปนสถาน หมู่ที่ 8 ขนาด 2 ห้อง <04/07/61>
ราคากลาง ก่อสร้างห้องน้ำประจำฌาปนสถาน หมู่ 8 386_688_1.PDF (1.01 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549